اقدامات پنج ماهه نیروی انتظامی مریوان/پنج نفر از اراذل و اوباش دستگیر شدند
۳۰۰ × ۲۵۵ پیکسل