مورا رسما به تاتنهام پیوست (ایسنا)
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل