کارشناسی داوری بازی پارس جنوبی جم - پرسپولیس
۰۶:۴۱ : زمان