اهنگ حامد زمانی به نام مرگ مساوی امریکا
۰۴:۱۰ : زمان