گلهای بازی: پاری سن ژرمن 4-0 مون پلیه
۰۳:۵۶ : زمان