گلهای بایرن مونیخ در تقابل با لایپزیش
۰۱:۲۸ : زمان