سریال آقای دکتر به زودی از شبکه دو سیما
۰۰:۱۲ : زمان