از قول من بنویسید ایران، اسپانیا را شکست می‌دهد
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل