رئیس کل بانک مرکزی در خبرگزاری صدا و سیما
۰۲:۵۱ : زمان