منصور ابراهیم زاده در نشست خبری قبل از بازی تراکتور شرکت نکرد
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل