نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۶,۸۳۸ نتیجه (۱.۲۵۲ ثانیه)
نتایج وب
PDF بررسی رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 6T-5707 در محیط آب... http://jnm.miau.ac.ir/.../article_2610_1c0acf6d29d8dc05440cfac9... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  هیآلَهیٌین هحیظ ذَضًسُ یک ػبهل هْن زض اًتربة آلیبغ اثطات هضط زؾت آهسُ اظ ایي تحقیقِ. ًتبیج ثٍ ثب ًتبیج آظهَى ذؿتگی ایي آلیبغ زض َّا هقبیؿِ گطزیس هَضز ثطضؾی قطاض... بیشتر
PDF بررسی رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 6T-5707 در محیط آب... http://journals.miau.ac.ir/.../article_2610_1c0acf6d29d8dc05440... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  هیآلَهیٌین هحیظ ذَضًسُ یک ػبهل هْن زض اًتربة آلیبغ اثطات هضط زؾت آهسُ اظ ایي تحقیقِ. ًتبیج ثٍ ثب ًتبیج آظهَى ذؿتگی ایي آلیبغ زض َّا هقبیؿِ گطزیس هَضز ثطضؾی قطاض... بیشتر
توضیحات لازم برای دروس ادبیات فارسی اول متوسطه نیمه ی اول-دل بسته ی... http://zabanefarsi.blogfa.com/post/167 ۱۳۹۴/۵/۱۷ -  اولین رادیوی حقوق ایران گروه درسی زبان و ادبیات فارسی کشور - دانلود کتاب های درسی آوازهای اصیل ایرانی گنجور معرفی سخن سرایان پارسی اسرار نامه. سبزوار شعر آور مرکز... بیشتر
PDF دانلود این مقاله   http://dl.kheradmandan.com/ModuleFiles/Pdf/.../karafarinan.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  کث شا ر تفک ن هو کارهای لازم ب ونی ر نجام ن یستا هذه ی ح و ک هو ابل باورهای ن ر ته شکلات ه ه ق م نبال ث وت ب و کث یتشا ن ب ه و بکار رس ز نبال ث وت پای ر و ناشی... بیشتر
PDF بیماری های گیاهان صنعتی- استاد ریاحی-دانشگاه فنی وحرفه ای https://k-sari.tvu.ac.ir/.../بیماری-های-گیاهان-صنعتی--استاد-ریا... ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  تؼؽ اق ظ٢ٞـ ٍٛاٛ٠ ١ای تی٘اـی ٝ ٗفٍ ُیا١اٙ، هاـذ اق اٝٛؽ ١ا غاـج ٌؽٟ ٝ ت٘إ تػً ١ای ُیاٟ ـا ٗی ًٜؽ. اٛتٍاـ هاـذ اق ٘فین توایای آٞؼٟ، غاى آٞؼٟ ت٠ ١ِٜإ ػ٘ٔیات... بیشتر
معانی درس 7 تا 12 ادبیات فارسی اول دبیرستان-زبان و ادبیات فارسی... http://farsi11.blogfa.com/post/76 ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  اگر با ديدي وسيع تر به ادبّيات پايداري بنگريم، همه ي سروده هاي و نوشته هاي شور انگيز ي كه در طول تاريخ ،بيدادگران را محكوم كرده اند و آزادگي و آزادگان را ستوده اند... بیشتر
مرتضی اصل شادی http://morteza46.blogfa.com/ ۱۳۹۵/۱/۴ -  قلبنین یانماقینی درک ادرم خان چوبانن درمان المازارکینده اولا کیم یاریاراسی فرقی وارقلبی یانانان اورکی غمله دولان سیل آپا رمش ساراسی اُت توتا دامدا تاراسی آهونن گردلی... بیشتر
هتل با ما - هتل های جاکارتا , اندونزی https://hotelbama.com/fa/hotel/Indonesia/Jakarta ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  Center By Travelio (۱ بر آپارتمان مادیسون نییر تو شوپینگ سنتر بای تراولیو) 1 Br Apt At Sudirman Central By Evan (۱ بر آپت ات سودیرمان سنترال بای اوان) 1 Br Bassura City... بیشتر
PDF نهایی پروتکل پژوهشکده.pdf1.58 MB-پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری http://www.richt.ir/.../ShowFile.aspx?ID=3c61417d-d13e-4603-ae7... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  ٞٙٛم ثٝ ؿكًتی ُٙبؽتٝ ٘ ٛلیك ثیٙی اًت. ام ایٗ كٚ اًتفبؿٜ ام ٔبًه رٟت رٌّٛیلی ام اثتلا ثٝ ثیٕبكی تٛٓیٝ ُـٜ اًت. 6 ِٔبثٟی ثب ثیٕبكی ٞبی ام ٘ظل ثبِیٙی ػلائٓ ٓ ثبِیٙی... بیشتر
PDF دریافت-وب سایت دانشگاه سمنان http://profs.semnan.ac.ir/FilesContainer/.../CV-(Farsi).pdf ۱۳۹۶/۲/۴ -  هامرهم( نانمس هاگشناد اپآ زکرم وضع95 )نونک ات 10. رهم( نانمس هاگشناد رتویپماک مولع و رامآ ،یضایر هدکشناد تیاس بو رب رظان یملع تئیه وضع95 )نونک ات 11. (... بیشتر
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.