نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۳ نتیجه (۰.۲۰۶ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.anreo.info انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-سازمان نظام... http://www.anreo.info/docs/02BarnameyePanjom.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۸ -  برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران فصل اول ـ فرهنگ اسلامی ـ ایرانی بالندگی انسانها بر مدار که مستلزم رشد و« الگوي توسعه اسلامی ـ ایرانی» موظف است با همکاري...  
PDF جمهوری اسلامی ایران اساسنامه شرکت تعاونی . مقدمه : حسن تعاون مدنیت و... http://www.anreo.info/docs/nashot.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور نيز توسط هيئت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.و یا )شهرویاروستایی...  
PDF قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394 1390-سازمان... http://www.anreo.info/docs/FifthDevelopmentPlan.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -  برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران فصل اول ـ فرهنگ اسلامی ـ ایرانی بالندگی انسانها بر مدار که مستلزم رشد و« الگوي توسعه اسلامی ـ ایرانی» موظف است با همکاري...  
PDF قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار-سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع... http://www.anreo.info/docs/GHBMMKK.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  باشند مي آن دستورالعملهاي و تصميمات اجراي و يادشده كميته با همكاري به موظف از پس، واحد پنجره شكل به اقتصادي فعاليت مجوزهاي صدور درباره ايران اسلامي جمهوري توسعه...  
PDF قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و... http://www.anreo.info/docs/06Taghviatesaderat.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۸ -  كنندمي فعاليت كشور در ايران اسلامي جمهوري قوانين براساس و است غيرايراني درصد كي و پنجاه از بيش كه است كشور داخل قانوني مراجع در شده ثبت شركت از عبارت: ايراني ـ...  
PDF دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین فنی مزرعه-سازمان نظام... http://www.anreo.info/docs/16DRFANIMAZ.pdf ۱۳۹۴/۵/۳۱ -  شوراي مركزي : عبارت اختصاري است كه بجاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي-2 بيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شود.كشاورزي و منابع ط سازمان استان : عبارت اختصاري...  
PDF دستورالعملتشخیصصلاحیتورتبهبندیپیمانکارانکشاورزی،منابعطبیعیومحیط-سازمان... http://www.anreo.info/docs/15DRPEYMANKAR.pdf ۱۳۹۴/۵/۳۱ -  عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل منبعد بجاي شوراي مركزيشوراي مركزي :-3 سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شود. ري است...  
PDF دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اعضای حقیقی و حقوقی سازمان-سازمان نظام... http://www.anreo.info/docs/18DPESHTEGHAL.pdf ۱۳۹۴/۵/۳۱ -  مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شودنظام اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي شوراي سازمان نظامعبارت: استانشوراي-4 كشاورزي و منابع...  
PDF اساسنامه موسسه آموزشی، پژوهشی، فناوری و اطلاع رسانی کشاورزی-سازمان... http://www.anreo.info/docs/04AMAPFVERK.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۸ -  رساني كشاورزي استفاده مياطلاع عبارت اختصاري است كه در اين اساسنامه بجاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي:شوراي مركزي-3 شود.كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران...  
PDF اساسنامه صندوق تعاون و رفاه-سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی... http://www.anreo.info/docs/03ASTVR.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۸ -  مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي سازمان نظام مهندسي استان عبارت اختصاري است كه در اين اساسنامه بجاي سازمان نظام-2 مهندسي كشاورزي و منابع...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.