نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸ نتیجه (۰.۱۴۸ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت rtcguild.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF دانلود دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی 8 http://rtcguild.ir/wp-content/uploads/2017/07/neda-8.pdf ۱۳۹۶/۷/۷ -  های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته مدیرمسئول: حمید صدیق شکوفه احمدی، عباس زندباف، مجید بابایی، سودابه هویت دوست، فرهاد بندرچیان گرافیك‌و‌صفحه‌آرایی: وحید وقفی محبی طرح‌روی‌جلد: علیرضا...  
PDF دانلود فایل کامل دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 37 http://rtcguild.ir/wp-content/uploads/2018/12/nead-37.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  ذینفعان آن است برسد. توسعه صنعت ریلی افقی روش�ن دارد و دس�تیابی به اهداف کلان بخش به هیچ وجه دور از دس�ترس نیس�ت به شرط آنکه س�ازوکارهای متناسب با انتظارات جامعه از...  
PDF دانلود دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی 21 http://rtcguild.ir/wp-content/uploads/2017/07/neda-21.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  افزایش می یابد و هی��چ جنجال تلویزیونی روی آن بعمل نمی آورد و هیچ سازمان نظارتی، اعتراض نمی کند. واقعیت ها را بیان کنیم، دس��ت از حاشیه ها برداریم مردم را با بیان...  
PDF دانلود فایل کامل دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 33 http://rtcguild.ir/wp-content/uploads/2018/04/neda-33.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۷ -  در ارزیابی بخش مس�افری ریلی هر چند طی دهه اخیر ش�اهد بهبود نس�بی کیفیت در ارائه خدمات متنوع تر به مس�افرین می باشیم لکن در تحلیل عملک�رد این بخش باید احتیاط و...  
PDF دانلود دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی 19 http://rtcguild.ir/wp-content/uploads/2017/07/neda-19.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  امتیاز: انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته مدیرمسئول: حمید صدیق پور زیر نظر شورای سردبیری دبیرخبر: پویا مهرابی همكاران تحریریه: عباس زندباف، حسین چوپانی،...  
PDF دانلود دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی 6 http://rtcguild.ir/wp-content/uploads/2017/07/Neda-6.pdf ۱۳۹۶/۷/۷ -  جمله این ذی نفعان هس��تند، و تصمی��م گیری هایی که جنبه عمومی دارد و آثار و تبع��ات آن به این ذی نفعان بر می گردد باید در چنین نهادی مورد ارزیابی، بررسی و تصمیم گیری...  
PDF دانلود فایل کامل دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 35 http://rtcguild.ir/wp-content/uploads/2018/08/neda-35.pdf ۱۳۹۷/۶/۳ -  انتظارداش�ت معادل ریالی قیمت تمام ش�ده ساخت ناوگان ریلی داخلی وحتی خرید مستقیم ناوگان ازخارج ازکشوربشدت افزایش یابد به نحوی که فلسفه سرمایه گذاری اقتصادی دربخش ریلی...  
PDF دانلود فایل کامل دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی شماره 34 http://rtcguild.ir/wp-content/uploads/2018/06/neda-34.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۷ -  می یابیم که از روند خوب��ی برخوردار نبوده اس��ت. س��وال مهمی که در این میان مطرح اس��ت آن است که ما چگونه باید این مناب��ع را تأمین کنیم؟ کانال هایی در خصوص تأمین...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.