نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۴۷۴ نتیجه (۰.۱۵ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت shm.shahroodut.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
مدیریت منابع انسانی در ورزش-دانشگاه صنعتی شاهرود http://shm.shahroodut.ac.ir/ ۱۳۹۸/۳/۲۵ -  بنابراین کلیه محققان عرصه ورزش می توانند از طریق این نشریه آخرین یافته های پژوهشی خود را با رویکردهای مربوط به مدیریت و منابع انسانی در ورزش در اختیار اندیشمندان و...  
PDF اصل مقاله (1180 K) تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش ایران با... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1399_a29c9a6f56699c6f50... ۱۳۹۸/۲/۶ -  دیو استخراج گرد یيشناسا رانیا ورزش زدگي و ورود افراد بازنشستة سیاست ،ترین موانع توسعة صنعت ورزش ایراننتایج این پژوهش نشان داد كه مهم گیری:نتیجه .استبه این صنعت...  
PDF اصل مقاله (1533 K) طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1286_b804b51b470b6a18a0... ۱۳۹۷/۶/۱۶ -  در این میان، ورزشفعالیت بدنی و تندرستی اهمیت خاصی قائل می مسئله ینحو به فقر حرکتی و ایجاد نشاط اجتماعی جهت حل مشکل تواندمی بخشفرح و قیمت نارزا اىوسیله عنوان به...  
PDF اصل مقاله 567 K تدوین منشور اخلاقی مربیان هیئت‌های ورزشی استان... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1536_c2b71167aaee3bfaa3... ۱۳۹۸/۶/۲۲ -  در این خصوص، ورزش با چالشی قرارگرفتهمهری فوق، آنچه از همه بیشتر مورد بی مسائل های فرهنگی و اجتماعی را هدف است که ارزش به نام از دست دادن روح ورزش و اخلاق ورزشی در...  
PDF اصل مقاله 650.61 K تحلیل ابعاد عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1535_a375af4cbabda56772... ۱۳۹۸/۶/۲۲ -  برای جمع تصادفی طوربه که) نفر 08اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بودند ( شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون تأیید) نفر 21نظران (محقق ساخته استفاده شد و...  
PDF اصل مقاله (1432 K)-دانشگاه صنعتی شاهرود http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1435_7a4f268b956bb6ce34... ۱۳۹۸/۲/۶ -  حدود ده در صد نرخ ر شد خود را تثبیت نموده اند، صااانعت ورزش و گذارده کارآفرینیها قدم در مسااایر اختصااااا دارد. بسااایاری از ساااازمان کارآفرینیبه ناخالص جهانی...  
PDF اصل مقاله 1.11 MB طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1395_ab562a80a4a71562e4... ۱۳۹۸/۲/۲ -  بود ایرانآموزی دانش ورزش در طراحی و تبیین مدل داوطلبیهدف از پژوهش حاضر، :هدف ،مدیران کلیهرا آنجامعه آماری . دبوو مبتنی بر مدل معادلات ساختاری پیمایشی -توصیفیتحقیق...  
PDF اصل مقاله (777.67 K)-دانشگاه صنعتی شاهرود http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1532_de1cdd727b37ad9c6d... ۱۳۹۸/۶/۲۲ -  01 شناسه دیجیتال: مدیریت منابع انسانی در ورزش هنشری ای و فضیلت سازمانی کارکنانبررسی نقش میانجی سلامت سازمانی در ارتباط بین اخلاق حرفه ادارات ورزش و جوانان...  
PDF اصل مقاله (1.1 MB)-دانشگاه صنعتی شاهرود http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1393_71a8746ee24e61bcee... ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  ؛ بودهای پژوهش بیانگر اهمیت نقش یادگیری سازمانی به عنوان یک وا سطه در ارتقای اثربخ شی سازمانی یافته گیری:نتیجه توانایی ادارات ورزش و اثربخ شی و به دنبال آن توان...  
PDF اصل مقاله (549.21 K)-دانشگاه صنعتی شاهرود http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1528_77d390343266269551... ۱۳۹۸/۶/۲۲ -  01 شناسه دیجیتال: مدیریت منابع انسانی در ورزش هنشری نوآوری میانجی نقش با سازمانی عملکرد بر انسانی منابع استراتژیک مدیریت هایشیوه اثر جوانان و ورزش وزارت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.