نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۴۳۵ نتیجه (۲.۲۴۵ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت shm.shahroodut.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
مدیریت منابع انسانی در ورزش-دانشگاه صنعتی شاهرود http://shm.shahroodut.ac.ir/ ۱۳۹۸/۳/۲۵ -  بنابراین کلیه محققان عرصه ورزش می توانند از طریق این نشریه آخرین یافته های پژوهشی خود را با رویکردهای مربوط به مدیریت و منابع انسانی در ورزش در اختیار اندیشمندان و...  
PDF اصل مقاله (1180 K) تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش ایران با... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1399_a29c9a6f56699c6f50... ۱۳۹۸/۲/۶ -  دیو استخراج گرد یيشناسا رانیا ورزش زدگي و ورود افراد بازنشستة سیاست ،ترین موانع توسعة صنعت ورزش ایراننتایج این پژوهش نشان داد كه مهم گیری:نتیجه .استبه این صنعت...  
PDF اصل مقاله (1533 K) طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1286_b804b51b470b6a18a0... ۱۳۹۷/۶/۱۶ -  در این میان، ورزشفعالیت بدنی و تندرستی اهمیت خاصی قائل می مسئله ینحو به فقر حرکتی و ایجاد نشاط اجتماعی جهت حل مشکل تواندمی بخشفرح و قیمت نارزا اىوسیله عنوان به...  
PDF اصل مقاله (1432 K)-دانشگاه صنعتی شاهرود http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1435_7a4f268b956bb6ce34... ۱۳۹۸/۲/۶ -  حدود ده در صد نرخ ر شد خود را تثبیت نموده اند، صااانعت ورزش و گذارده کارآفرینیها قدم در مسااایر اختصااااا دارد. بسااایاری از ساااازمان کارآفرینیبه ناخالص جهانی...  
PDF اصل مقاله (1137 K) طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1395_ab562a80a4a71562e4... ۱۳۹۸/۲/۲ -  بود ایرانآموزی دانش ورزش در طراحی و تبیین مدل داوطلبیهدف از پژوهش حاضر، :هدف ،مدیران کلیهرا آنجامعه آماری . دبوو مبتنی بر مدل معادلات ساختاری پیمایشی -توصیفیتحقیق...  
PDF اصل مقاله (1128 K) تبیین نقش هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1393_71a8746ee24e61bcee... ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  ؛ بودهای پژوهش بیانگر اهمیت نقش یادگیری سازمانی به عنوان یک وا سطه در ارتقای اثربخ شی سازمانی یافته گیری:نتیجه توانایی ادارات ورزش و اثربخ شی و به دنبال آن توان...  
PDF اصل مقاله (789 K) ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1392_10351421404cfe83aa... ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  شومی افراد و جامعه آورند که برای هر یک وظایف، عملکرد های مختلفی را به وجود میسازمان ،ها نیز برای پیشبرد اهداف خود در زمینه ورزشدولت و یحبه توسعه تفر ،اوقات فراغت...  
PDF اصل مقاله (890 K) تأثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه‌ای بر بهره وری... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1430_7d5bb5a194b90e2e66... ۱۳۹۸/۲/۶ -  مدیران ادارات کل ورزش و جوانان باید به نیروی انسانی و انتخاب افراد شایسته برای ساز ،بنابراین ؛است وری کل سازمان را زء و عنصری است که اگر درست مدیریت شود بهرهترین...  
PDF http://shm.shahroodut.ac.ir/article_1008_6df9157debf0d61fd469ab09832d7435.pdf http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1008_6df9157debf0d61fd4... ۱۳۹۷/۲/۸ -  .............  
PDF http://shm.shahroodut.ac.ir/article_1287_4fccb1560b0c26fc18b33bd4d7beb50d.pdf http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1287_4fccb1560b0c26fc18... ۱۳۹۷/۶/۱۶ -  .............  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.