نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۷۷۰ نتیجه (۱.۸۱۵ ثانیه)
نتایج وب
طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران-پژوهشگاه تربیت... http://smrj.ssrc.ac.ir/article_853.html ۱۳۹۵/۱۰/۸ -  روایی پرسش‌نامه توسط ده تن از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی و پایایی از طریق یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعۀ... بیشتر
H2O2-Preconditioned Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells... http://anatomyjournal.ir/.../browse.php?a_code=A-10-149-1&s... ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  ... 26. Moslem M, Valojerdi MR, Pournasr B, Muhammadnejad A, Baharvand H. [Therapeutic potential of human induced pluripotent stem... بیشتر
PDF طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران-پژوهشگاه تربیت... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_853_b84fdf3d51e8f67b6362c14... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  از تصویب قانون ورزش اجباری در مدارس امور ورزش در ایران به ،های بعددر سالو بدنی تفکیک شد ملی تربیتبخش وزارت فرهنگ و انجمن ملی المپیک و شورای ورزش بانوان ۀبدنی و... بیشتر
انتشارات - Royan Cell Engineering Group http://www.bioeng.org/.../?option=com_content&view=article&... ۱۳۹۸/۲/۳۰ -  پیوندهای مفید اخبار مهندسی زیستی شبکه طب بازساختی تجهیزات پزشکی ایران مرکز سلول درمانی رویان ستاد سلول های بنیادی ستاد توسعه زیست فناوری تماس آدرس : بزرگراه رسالت- خیابان... بیشتر
A Quick update from the Past to Current Status of Human Pluripotent... http://modernmedlab.com/.../browse.php?a_code=A-10-24-1&slc... ۱۳۹۸/۲/۳۰ -  Vosough, E. Omidinia, M. Kadivar, M.-A. Shokrgozar, B. Pournasr, N. Aghdami and H. Baharvand, Stem Cells Dev., 2013, 22, 2693–2705. [DOI:10.1089/scd.2013.0088] [PMID]... بیشتر
PDF متن کامل [PDF 421 kb] http://iau-tmuj.ir/article-1-1131-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  (6)هستند بدن را دارا فـرد بـالغ هـاي سـلول داشتن دست در با كهاست توجه مورد بنيـادي توان سلولمي آنها در ژنتيكي تغييرات ايجاد با بيمار و درماني سلول براي توانمي... بیشتر
ژوئن | 2019 | مجله +18 http://edoshop.ir/2019/06/page/110/ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  نکاتي براي نگهداري از روغن خوراکي ظروف نگهداری روغن حیوانی نگهداری روغن حیوانی در فریزر طرز نگهداری روغن حیوانی در منزل نحوه نگهداري روغن حيواني روش صحیح نگهداری... بیشتر
PDF دریافت فایل http://www.iranfqm.ir/uploads/myfiles/cv-gourabi 15-2-93.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ -  بهاروند حمید گورابی پژویشکده رویان فرشته کرمعلی -83سال تحصیلی * مزانشیمی جدا شنده تأثیر امواج فراصوت بر تمایز سلولهای .3 از مغز استخوان موش به استخوان در محیط آزمایشگایی داریوش... بیشتر
PDF دانشگاه ع.پ مشهد-دكتر حسن راوري http://emamreza.mums.ac.ir/images/emamreza/.../dr.ravari.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  (IF: 0.030) 6) Zafarghandi MR, Ravari H, Aghdami N, Namiri M, Moazzami K, Taghiabadi E, Fazel A, Pournasr B, Farrokhi A, Sharifian RA, Salimi J, Moini M,... بیشتر
ارای هدلی بزای تَسع فی آفزیٌی در ضزکت ای داًص بٌیاى ایزاًی-معاونت... http://isti.ir/uploads/71_3728.pdf/ ۱۳۹۴/۴/۱۸ -  4[ وـٛس اص خبسج دس ؿذٜ ا٘تخبة ثٝ ثبصاسٞبی ٘فٛر ٚ ٔـتشی سضبیت افضایؾ ٚوبس ٚ دس ٟ٘بیت دس ٞب، چٝ دس وؼت تٛا٘ذ ٔٛخت افضایؾ وبسآفشیٙی چٝ دس ػبصٔبٖ یىی اص اثضاسٞبی ثؼیبس... بیشتر
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.