نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۰۵ نتیجه (۱.۶۸۷ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.scetf.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 (... http://scetf.ir/FundData/Articles/20190424172619200.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما صورت های مالی 7931 اسفندماه 92برای سال مالی منتهی به تاریخ مالی منتهی به ‌ٍَا 696,396,329,7 -0%00.81-%28.25)1(باصدٌ‌مياوگيه‌سشماي...  
PDF دانلود فایل http://www.scetf.ir/FundData/Legal/bazargardan.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  یدتهران به ثبت رس یرتجاریو مؤسسات غ با اخذ مجوز از سازمان بورس آغاز 9396بهمن 5خود را از روز یتکشور اعلام کرده و فعال گذارییهسرما بازار اوراق بهادار را به دنبال یعرشد...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1393/12/29 http://scetf.ir/.../13951228114506237گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۶ -  است سبد این مدیریت و مالی های دارایی از سبدی تشکیل و گذاران سرمایه از سرمایه آوری جمع صندوق، و در بورس شده پذیرفته سهام و حق تقدم خرید سهام در صندوق این هدف، به...  
PDF قابل معامله سپهر کاریزما صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به... http://scetf.ir/FundData/Articles/20200429113011789.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  دفتري برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتداي دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره جمع مبلغ درآمد فروش درآمد تغییر ارزش درآمد سود...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 29/12/1394 http://scetf.ir/.../13951228112319088گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۶ -  921،3 کاریزما سپهرگذاری صندوق سرمایه VAN %09/1 349،21 111.96 شاخص کل بورس اوراق بهادار دهی پرتفوی بازار یکسان باشد.تواند با وزننمی صندوقدهی پرتفوی وزنگذاری صندوق،...  
PDF صورت مالی 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1393 http://scetf.ir/.../13951228115110779صورت_مالی_3_ماهه_منتهی_به_... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  -%9/0 420.3 921،3 کاریزما سپهرگذاری صندوق سرمایه VAN -%4/1 441.96 111.06 بورس اوراق بهادارشاخص کل .باشدیکسان دهی پرتفوی بازار تواند با وزننمی صندوقدهی پرتفوی...  
PDF صورت مالی منتهی به سال مالی29/12/1394 (حسابرسی نشده) http://scetf.ir/.../13951228112611533صورت_مالی_منتهی_به_سال_مال... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  سود نرخ و سپرده حساب در وجوه مانده کمترین به توجه با روزانه طور به بانکی سپرده سود همچنین اوراق همان نرخ سود از استفاده با بانکی سپرده هايگواهی و سپرده الحسابعلی یا...  
PDF گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 29اسفند ماه 1396- http://scetf.ir/FundData/Articles/13970219133053818.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۸ -  هجوغ زض یضأ حك اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
PDF گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری... http://scetf.ir/FundData/Articles/20191021174835557.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  است سبد این مدیریت و مالی هایدارایی از سبدی تشکیل و گذارانسرمایه از سرمایه آوریجمع صندوق، و در بورس شده پذیرفته سهام و حق تقدم خرید سهام در صندوق این هدف، به نیل...  
PDF گزارش عملکرد برای دوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه... http://scetf.ir/FundData/Articles/20200118172031820.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  مجمع در یرأ حق از باشند، داشته اختیار در را ممتاز واحدهای درصد از کل است: ذیل اشخاص شامل اندبوده یرأ حق دارای ممتاز واحدهای تعداد ممتاز واحدهای دارندگان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.