نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۰۵ نتیجه (۱.۷۶۱ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.scetf.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1394 http://scetf.ir/.../13951228113954650صورتهای_مالی_3_ماهه_منتهی_... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  گیرد می بر در را مالی تأمین مخارج سهام اقساطی خرید و اعتباري مالی سساتؤم ها، بانک از دریافتی تسهیلات کارمزد و سود .شود می شناسایی هزینه عنوان به وقوع صندوق‌سرمایه‌گذاري‌سپهر‌کاریزما...  
PDF گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه سال 1396صندوق سرمایه گذاری... http://scetf.ir/FundData/Articles/13960503093328756.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  است سبد این مدیریت و مالی های دارایی از سبدی تشکیل و گذاران سرمایه از سرمایه آوری جمع صندوق، و در بورس شده پذیرفته سهام و حق تقدم خرید سهام در صندوق این هدف، به...  
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما - صندوق سرمایه‌گذاری... https://www.scetf.ir/Home/ArticlesDetail/85 ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  صندوق، بدین‌وسیله برگزاری مجمع صندوق را به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری می‌رساند: تاریخ برگزاری مجمع: 96/12/06 ساعت شروع جلسه مجمع: 9:00 مکان برگزاری مجمع:  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1393/03/31 http://scetf.ir/.../13951228115150384گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۶ -  گیرد می بر در را مالی تأمین مخارج سهام اقساطی خرید و اعتباري مالی سساتؤم ها، بانک از دریافتی تسهیلات کارمزد و سود .شود می شناسایی هزینه عنوان به وقوع صندوق‌سرمایه‌گذاري‌سپهر‌کاریزما...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30 اسفند ماه... http://scetf.ir/.../13960224183627737گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  هجوغ زض یضأ حك اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
PDF گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 29اسفند ماه 1397 http://scetf.ir/FundData/Articles/20190424172702131.pdf ۱۳۹۹/۳/۵ -  ٔدٕغ زض یضأ كح اظ تاضٙس، زاضتٝ اذتیاض زض ضا ٕٔتاظ ٚاحسٞای زضغس اظ وُ 5حسالُ وٝ ضطعی است: شیُ اضراظ ضأُ ا٘س تٛزٜ یضأ حك زاضای وٝ ٕٔتاظی ٌصاضی سطٔایٝ ٚاحسٞای...  
PDF صورتهای مالی دوره میانی نه ماهه منتهی به 30آذرماه 1395 http://scetf.ir/.../13951228111848002صورتهای_مالی_دوره_میانی_نه... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  علی یا ثابت درآمد با بهادار اوراق سود شده محاسبه مبلغ منعکس گذاري سرمایه صندوقي ها حساب در و شده تنزیل قبلی نرخ همان با سود دریافت تا مانده باقی مدت گرفتن در نظر با...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی به تاریخ... http://scetf.ir/FundData/Articles/20190717160005060.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  هدوغ زض یضأ كح اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
PDF گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه سال 1396صندوق سرمایه گذاری... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/13960503093328756.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  است سبد این مدیریت و مالی های دارایی از سبدی تشکیل و گذاران سرمایه از سرمایه آوری جمع صندوق، و در بورس شده پذیرفته سهام و حق تقدم خرید سهام در صندوق این هدف، به...  
PDF صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده http://scetf.ir/FundData/Articles/20200419152707308.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب، سپرده و گواهي هاي سپرده بانكي با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقي مانده تا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.