نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۰۵ نتیجه (۱.۷۵۸ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.scetf.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30اسفند ماه1395 http://scetf.ir/.../13960224183818040گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  هجوغ زض یضأ حك اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
PDF صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده http://scetf.ir/FundData/Articles/20200419152707308.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب، سپرده و گواهي هاي سپرده بانكي با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقي مانده تا...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30اسفند... https://www.scetf.ir/.../13960203165027012گزارش_عملکرد_صندوق_سر... ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  هجوغ زض یضأ حك اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1393/03/31 http://scetf.ir/.../13951228115150384گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۶ -  گیرد می بر در را مالی تأمین مخارج سهام اقساطی خرید و اعتباري مالی سساتؤم ها، بانک از دریافتی تسهیلات کارمزد و سود .شود می شناسایی هزینه عنوان به وقوع صندوق‌سرمایه‌گذاري‌سپهر‌کاریزما...  
PDF گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه سال 1396صندوق سرمایه گذاری... http://scetf.ir/FundData/Articles/13960503093328756.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  است سبد این مدیریت و مالی های دارایی از سبدی تشکیل و گذاران سرمایه از سرمایه آوری جمع صندوق، و در بورس شده پذیرفته سهام و حق تقدم خرید سهام در صندوق این هدف، به...  
PDF گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 29اسفند ماه 1397 http://scetf.ir/FundData/Articles/20190424172702131.pdf ۱۳۹۹/۳/۵ -  ٔدٕغ زض یضأ كح اظ تاضٙس، زاضتٝ اذتیاض زض ضا ٕٔتاظ ٚاحسٞای زضغس اظ وُ 5حسالُ وٝ ضطعی است: شیُ اضراظ ضأُ ا٘س تٛزٜ یضأ حك زاضای وٝ ٕٔتاظی ٌصاضی سطٔایٝ ٚاحسٞای...  
PDF صورت مالی 5 ماه و 16 روزه منتهی به اسفند ماه 1392 (حسابرسی نشده) http://scetf.ir/.../13951228115444602صورت_مالی_5_ماه_و_16_روزه_... ۱۳۹۸/۹/۲ -  سپرده سود همچنین اوراق همان نرخ‌سود‌ از استفاده با بانکی سپرده هاي‌گواهی و سپرده الحساب‌علی یا ثابت درآمد با بهادار اوراق سود شده محاسبه در و شده تنزیل قبلی نرخ همان...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30 اسفند ماه... http://scetf.ir/.../13960224183627737گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  هجوغ زض یضأ حك اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.