نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۳۹ نتیجه (۱.۷۵۵ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.arc-ordc.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
تکاتو - خانه http://arc-ordc.ir/ ۱۳۹۶/۹/۴ -  .. اعلام اسامی افراد متقاضی جذب استانی جهت دعوت به مصاحبه ضمن تشکر از افراد شرکت‌ کننده در آزمون کتبی لیست اسامی دعوت شده به مصاحبه به شرح ذیل می‌باشد و زمان مصاحبه...  
PDF دانلود کتابچه http://www.arc-ordc.ir/.../Evaluation of the USDA Soybean Germp... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  L. Sprau, C.R. Cremeens, P. Handly, T.C. Kilen, J.R. Smith, D.A. Thomas, Jo Dean Sarins, and R.L. Nelson. 2006. Evaluation of the USDA Soybean Germplasm...  
PDF دانلود-دانلود http://www.arc-ordc.ir/.../CruciferaeNewsletter_vol30_2011.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  In particular, it is necessary to mention one of the listed topics that is the most relevant to the presented work (see the list at the end of the present...  
PDF دانلود-دانلود http://www.arc-ordc.ir/.../CruciferaeNewsletter_vol29_2010.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  In particular, it is necessary to mention one of the listed topics that is the most relevant to the presented work (see the list at the end of the present...  
PDF مشاهده-ث٤ٙش٠ ٝب٧ب١٦ سلَیَبر ىا١٦٧بی ٍ٣م٢ی http://arc-ordc.ir/file/98.05.pdf ۱۳۹۸/۵/۱۰ -  ثٖیبٍی ٧ب ٝ٢جـ آٟ. ىاٍ١ي ٝلیغی ٕبُٕبٍی ف٤اٝ٘ ثب دلإٜ ٍّٛ ف٢٤اٟ ث٦ س٤اٟ ٝی ٍا یبىش٦ س٤ٕق٦ ٍجلاً ٧بی ّ١٤سیخ اُ هبٛ ىاٍ١ي. ثَهی ٧بی ثیٞبٍی ث٦ َٝب٣ٝز ثیٚشَ ىاٙش٦ ٣ ٕبُٕبٍی...  
PDF دانلود- http://www.arc-ordc.ir/file/MapRoad oilseeds.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  3 نگي دانش و صنعت دانه هاي روغنيرئيس كارگروه پژوهش كانون هماه لفضل فرجيادكتر ابو .4 رئيس كارگروه صنعت كانون هماهنگي دانش و صنعت دانه هاي روغني دكتر عليرضا قدس...  
PDF مشاهده-ث٤ٙت٠ ٝب٧ب١٦ تطَیَبت دا١٦٧بی س٣م٢ی http://arc-ordc.ir/file/98.01.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  ثِ اّذاف را ضزایط لاسم کِ ّوگبم ثب تین هذیزیتی ضزکت ،ّوکبراى عشیشم را کِ ثب خلَظ ًیت در هسیز اّذاف ّب ٍ اعضبی خبًَادُ هحتزهطبى اس درگبُ ایشد هٌبى ضبدکبهی ٍ ثِ گزهی ثفطبرم...  
PDF مشاهده-زانهم خب http://arc-ordc.ir/file/95.56.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۲ -  ٍطاض زاز٥ ق٤ز، تنییط زض َٝساض ضع٤ثت ثص٣ض ث٦ تنییط ض١ٔ آٟ ٝ٢زط ذ٤ا٧س قس. ای ثب زضپ٤ـ قیك٦ت٤اٟ ثب ٍطاض زازٟ ٣یبٗ ؾبؼ ٝیثط ای٠ ا ای حب٣ی یِ ٕطٛ ؾیٚیْب غٗ زض ٧ط یِ اظ...  
XLS توضیحات لازم جهت اندازه گیری صفات http://arc-ordc.ir/.../فرم يادداشت برداري آزمون تمايز يکنواختي ... ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  قسمت هایی از پهنک برگ به عنوان لوب در نظر گرفته می شوند که طول آنها حداقل معادل عرض دمبرگ در محل پیوستن آنها بوده و اینکه اگر بریدگی بالایی پهنک برگ حداقل نصف طول...  
PDF مشاهده-ثٞٓشٚ ٗب١بٛ٠ سلویوبر ىاٛ٠١بی ٍٝؿٜی http://arc-ordc.ir/file/98.03.pdf ۱۳۹۸/۳/۱۲ -  ایبلار ٗشليٟ آَٗیٌب ٛ٢بیز سلاٗ هٞى ٍا ىٍ ٖٗیَ ٗشإٔلبٛ٠ ىٍ ؿٜي ٗبٟ اهیَ ٙب١ي آٙ ١ٖشیٖ ً٠ ىٜٙ٘بٙ ًٍٚٞ ٝ ىٍ ٝيٍ آٙ ١بی ای اُ كُٟٞ ٝ ىٍ دبٍٟ اٛي ١بی ٗوشٔق ث٠ ًبٍ ثٖش٠ ١بی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.