نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۰۵ نتیجه (۱.۷۵۹ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.scetf.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF صورتهای مالی صندوق با سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره میانی 6ماهه... http://scetf.ir/FundData/Articles/20191021174954228.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  با دریافتنی سود مبلغ نشده، دریافت و یافته تحقق سهام سود فعلی ارزش ارزش بین تفاوت. شودمی تنزیل درصد 5 علاوه به دولتی اوراق مشارکت آخرین سالانه الحسابعلی سود نرخ از استفاده...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما دوره نه ماهه منتهی به... http://scetf.ir/.../13951228114643349گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  2 است: شده تشکیل زیر ارکان از شود می نامیده صندوق بعد به این از سپهر کاریزما که گذاری سرمایه صندوق درصد از کل 1حداقل که شرطی به گذاری ممتاز سرمایه واحدهای...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 31/03/1394 http://scetf.ir/.../13951228113907302گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  -%9/0 420.3 921،3 کاریزما سپهرگذاری صندوق سرمایه VAN -%4/1 441.96 111.06 بورس اوراق بهادارشاخص کل .باشدیکسان دهی پرتفوی بازار تواند با وزننمی صندوقدهی پرتفوی...  
PDF گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ 29اسفند ماه 1396- http://scetf.ir/FundData/Articles/13970208160504334.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۸ -  هجوغ زض یضأ حك اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
PDF قابل معامله سپهر کاریزما صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به... http://scetf.ir/FundData/Articles/20200429113011789.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  دفتري برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتداي دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره جمع مبلغ درآمد فروش درآمد تغییر ارزش درآمد سود...  
PDF صورت مالی 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1393 http://scetf.ir/.../13951228115110779صورت_مالی_3_ماهه_منتهی_به_... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  -%9/0 420.3 921،3 کاریزما سپهرگذاری صندوق سرمایه VAN -%4/1 441.96 111.06 بورس اوراق بهادارشاخص کل .باشدیکسان دهی پرتفوی بازار تواند با وزننمی صندوقدهی پرتفوی...  
PDF دانلود فایل http://www.scetf.ir/FundData/Legal/bazargardan.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  یدتهران به ثبت رس یرتجاریو مؤسسات غ با اخذ مجوز از سازمان بورس آغاز 9396بهمن 5خود را از روز یتکشور اعلام کرده و فعال گذارییهسرما بازار اوراق بهادار را به دنبال یعرشد...  
PDF گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری... http://scetf.ir/FundData/Articles/20191021174835557.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  است سبد این مدیریت و مالی هایدارایی از سبدی تشکیل و گذارانسرمایه از سرمایه آوریجمع صندوق، و در بورس شده پذیرفته سهام و حق تقدم خرید سهام در صندوق این هدف، به نیل...  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 31خرداد ماه 1398 صندوق... http://scetf.ir/FundData/Articles/20190717155850882.pdf ۱۳۹۹/۳/۱ -  اِحساب ػّی سٛز ٘زخ اس استفازٜ تا ٔاٜ، 8 ظزف حساوثز ضٛز. زرآٔسٞا ٔٙظٛر ٔی سایز حساب تٝ سٔاٖ ٌذضت تا اسٕی ارسش ٚ ضسٜ تٙشیُ یا ثاتت زرآٔس تا تٟازار اٚراق ضسٜ تضٕیٗ سٛز...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 29/12/1394 http://scetf.ir/.../13951228112319088گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۶ -  921،3 کاریزما سپهرگذاری صندوق سرمایه VAN %09/1 349،21 111.96 شاخص کل بورس اوراق بهادار دهی پرتفوی بازار یکسان باشد.تواند با وزننمی صندوقدهی پرتفوی وزنگذاری صندوق،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.