نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۸۹۸ نتیجه (۱.۷۶۵ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت files.tarikhema.org انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF آقای رئیس جمهور (دانلود+)-کانال تاریخی در تلگرام – کانال تاریخ ما –... http://files.tarikhema.org/pdf/adab/Aghaye raies jomhoor.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۸ -  ,r: ;.r ltf. P.r. t Jr15 chcLil cl)c;r l.r ct- .l3clj ;.pS r!l;r J rf ;.ri L.n 9r .r.:r; I jr i!. 9q rI blef 6rte c Ljl r .,,kS. u; Ll-l €i {..ri. vt;S ,y-l.r* .5 ?cJl.r...  
PDF (دانلود+)-تاریخ ایران http://files.tarikhema.org/.../Sezdah_nafar_sar_mez-sam.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  5 o-:b ,lj\ )r )5.9too;lj .r,-! .r:*,_t' Utfi ,Ui -11 c..-*.,a 1.r 45dht;S&r: .rlJ-;.,.:-l o-t-.i a^-.; !r;.: .JU \ .Y n, .r";tiT 6.i; ta Li j.r e :.23,-,-r:  
PDF اولیس-تاریخ ایران http://files.tarikhema.org/pdf/adab/Oles.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۸ -  اىَاى، اهجبٍ ٣ اعلافبر ٍا اُ ا٣ ٝ٬ ٧َآ إز. إز. ا٣ ٝبػَاػ٤ ٣ ثٮٖب١٦ دَ اُ مٚغ٨ب٫ ١ٖبٍٙ٬ إز ٣ ٝبٍسب٧ب٫ ١بٝ٦ ّ٢ي. ْٝبسج٦ ٝ٬ 3٧٢َ٫ ىلا٣ٍثب ا٣ سلز ١بٛ ٖٝشقبٍ ثٚ٤ُٛ١٬...  
PDF تاریخ ایران مدرن (دانلود+)-کانال تاریخی در تلگرام – کانال تاریخ ما –... http://files.tarikhema.org/pdf/ejtemaee/Tarekkh_eran.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۷ -  ).rly *-tj 1, rL-6r t-,J"qt \ \ . . rrr-l c,l_L V" . aLaj r) &-l !tJf-'i )r ,.f sr.r, .,-3rl J.\-J o;L ) eJ ,69 l)< r i'r, ,r" :L. i .- ; + L .-J-(' *.r; :i- .*: r lr-.1 J...  
PDF وروش �رگ � نا �ی �ی ز�د-ازدواج با محارم یا همخوابگی با محارم در دین... http://files.tarikhema.org/.../Biography_of_Kurosh_the_greatII.... ۱۳۹۶/۹/۷ -  یکُم، بخش دوم ِآموزش و پرورش در ایران باستان zvndvginAmvh,kuroCE,bozorg, پِهرِست ِگُنجیدگان،زندگینامه کوروش بُزُرگ 3 نُخُست، بخش سوم 301...........(segaytsA...  
PDF (دانلود+)-تاریخ ایران http://files.tarikhema.org/pdf/.../Tasver_talke_yek_nagas.pdf ۱۳۹۷/۱/۷ -  u*l-):;l ",lL:3 #.: Cxl a' Lfi b Jl .# pt* J J"-: 4Jt*" cr tr[, t"r;lr,r" - 6l L. JJiJ a--.;.r t-{.9 "u:*;lr;o; 'h-V.r*; 6.sr;i'1l: a, J) d-i4-A cSU# )l;t yS lfu.r,l...  
PDF آیا خدا مرده است؟ (دانلود+)-کانال تاریخی در تلگرام – کانال تاریخ ما –... http://files.tarikhema.org/pdf/.../Aya_khoda_mordeh_hast.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF شهادت مسیحیان(دانلود+) http://pdf.tarikhema.org PDF روحانیون بزرگ عصر... http://files.tarikhema.org/.../shahadatmasihian-pdf-tarikhema-o... ۱۳۹۶/۶/۱۴ -  d3 —«“¬ Ë VO?IFð 5²Ý«— œdÖUý È«dÐ Æb?¹U/ bOKI?ð œuš —ËdÝ “« dðÅq%U" Èu×?½ tÐ Ë t²3U¹ XÝœ Ë« vÖb½“ d?ÝU?ðd?Ý Êu?Ç X!?O½ d?¹c?ÄÅÊU?J?%« U?O½œ s?¹« —œ 73U?¹ —«d?I?²?Ý«...  
PDF لبه تیغ (دانلود+)-ازدواج با محارم یا همخوابگی با محارم در دین زرتشتی... http://files.tarikhema.org/pdf/adab/Labeh_teg.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  ;.r3a l -bU-. r^ .-x* ;,,1 Ll .-:3a ;b t Jl,. e5 ,.:;l.r 6T ,o. ',,.:tS ti :l : ,; d.ri+ Jtttt ,l !l; el oJ.i*-er aL- olr-, d,,,5 t-.ii;l .5L ,.ol.r,r !;Ui ;_Li,;...  
PDF (دانلود+)-تاریخ ایران http://files.tarikhema.org/pdf/ejtemaee/tarikh-zaydieh.pdf ۱۳۹۶/۹/۴ -  ماـما.تسا اـضر )ع( وا ار یکی زا ياملع لآ دـمحم )ص(و دـبع هّللا نب نسح ینثم )3( وا ار یـصخش یب ریظن هتـسنادیم لاحرهب.تسا دیز یملاع زا ياملع لها تیب و یـصخش دهاز ، عاجـش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.