نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۳,۶۴۶ نتیجه (۱.۶۷۸ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت yektaweb.com انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
سامانه های هوشمند یکتاوب-یکتاوب افزار شرق http://yektaweb.com/ ۱۳۹۹/۳/۲۰ -  com ارسال پیام برخط در صورت داشتن هر نوع پرسش و یا برای ارسال نظرات و پیشنهادهای خود می توانید با تکمیل فرم زیر ما را در جریان قرار دهید. برای تکمیل کردن فرم...  
سامانه های هوشمند یکتاوب-یکتاوب افزار شرق http://yektaweb.com/ ۱۳۹۸/۹/۱۵ -  com ارسال پیام برخط در صورت داشتن هر نوع پرسش و یا برای ارسال نظرات و پیشنهادهای خود می توانید با تکمیل فرم زیر ما را در جریان قرار دهید. برای تکمیل کردن فرم...  
PDF ارزیابی محتوایی و فنی وب سایت های دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه... http://yektaweb.com/~ismjir/article-1-790-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۳ -  تيسا از وب ز سطح ين یگري). در پژوهش د11اند ( ترجمه شده و زبان دانشگاه به عنوان دو یأت علميه یاعضا یعلم یدانشگاه یها تيسا وند به وبيعامل مهم در جذب پ ). 41شده است...  
PDF بررسی حضور رونوشت های ژن جوششی 4FA-LLM در بیماران لوسمی لنفوئیدی... http://yektaweb.com/~ismjir/article-1-537-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۷ -  کزٍهَسٍهي ّبي خبثدبئي اس ًبؽي ًَتزکيت ّبي پزٍتئيي صًتيكي درفذ ؽَد؛ ئِارا قجَل قبثل آهبر کؾَر، در ّب خبثدبئي ًَع ايي دقيق آهبر ًجَد ػلت ثِ ؽَد: پزداختِ t)11،4(...  
PDF بررسی نقش گیرنده گلوتاماتی ADMN و میکروگلیای نخاعی در تفاوت های... http://yektaweb.com/~ismjir/article-1-644-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۳۰ -  )11( دادند نشان خود از جوان یها موش یعلم محافل نینو مباحث از سن و کینوروپات درد به مورد نیدرا یادیز الاتؤس و بوده درد با مرتبط و تلاش دهه سه از شیب وجود با...  
PDF همبستگی دیابت ملیتوس نوع 2 با عوامل عفونی هلیکوباکترپیلوری،... http://yektaweb.com/~ismjir/article-1-657-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۳۰ -  در 11ر قرار داده است (يثأت جهان را تحت تيجمع رفته شده که عفونت با يرده پذحال حاضر به طور گست مزمن يها ن عفونتيتر عياز شا يكي يلوريكوباکترپيهل مپلكس يروس هرپس...  
PDF ارتباط ضخامت اندومتر با سطح سرمی استرادیول و پروژسترون در بیماران... http://yektaweb.com/~ismjir/article-1-638-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۳۰ -  مطالعه وارد بودند منظمي قاعدگ كليسی دارا افتيدر اندومتر ضخامت بر مؤثری دارو گونه هر کهي کسان و 11 از شيبي بدن توده شاخصی دارا افراد ،یگاريس مارانيب ،يرحم گريد ي...  
فهرست آخرین تغییرات برنامه-یکتاوب افزار شرق https://serverir.yektaweb.com/.../(change_log).htm?rnd=84796 ۱۳۹۶/۸/۲۱ -  داوری نسخه 4059 تاریخ 1398/12/11 : امکان تنظیمات فایل داوری در سبا در بخش تنظیمات داوری، امکان تنظیم فایل داوری در انتهای فرم داوری فراهم شد. به این ترتیب در سامانه سبا...  
PDF کاربرد سازه های اساسی نظریه شناخت اجتماعی در پیشگویی سلامت روان... http://yektaweb.com/~ismjir/article-1-640-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۳۰ -  )1( گردد مي روان سلامت دادن دست از و شناختي روان زانيم دانشجويان، روي بر گرفته صورت مطالعات درصد 11/1-11 بين گروه نيا در را رواني تلااختلا در را اضطراب ،سلامت...  
فهرست آخرین تغییرات برنامه-یکتاوب افزار شرق http://serverir.yektaweb.com/.../(change_log).htm?rnd=84796 ۱۳۹۶/۴/۱۲ -  # عمومی نسخه 4052 تاریخ 1398/11/28 : بررسی کد امنیتی قبل از تایید فرم در فرم های دارای کد امنیتی مانند فرم ثبت نام، تغییراتی انجام شد که کد امنیتی قبل از تایید فرم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.