نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۳۳ نتیجه (۱.۷۵۶ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت shojaei.zarand.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF montgomery-8ed http://shojaei.zarand.ac.ir/wp-content/.../montgomery-8ed.pdf ۱۳۹۵/۷/۲۸ -  The cover was printed by Courier Westford. This book is printed on acid-free paper. Founded in 1807, John Wiley & Sons, Inc. has been a valued source of...  
PDF جلسه ششم-جلسه ششم http://shojaei.zarand.ac.ir/.../آمار-و-احتمالات-مهندسی-جلسه-ششم... ۱۳۹۶/۱۰/۳ -  و وزن نوشابه موجود در ب01مضنون است بنابراین تعداد آنها را اندازه می گیرد. انحراف معیار فرایند پر کردن بطري ها براي هر دو ماشین مشخص است. توجه به این داده ها اختلاف...  
PDF جلسه ششم-جلسه ششم http://shojaei.zarand.ac.ir/.../طراحی-آزمایش-جلسه-ششم.pdf ۱۳۹۶/۹/۲ -  میانگین اعداد بدست آمده از این ماشین استفاده شد و مسافت طی شده به ازاي 61نیز تحت شرایط یکسان در همان Bبود. بنزین نوع 4.0 کیلومتر بر لیتربا انحراف 2.02ماشین 61ز...  
PDF بخش پایانترم http://shojaei.zarand.ac.ir/.../بخش-پایانترم-درس-آمار-و-احتمالا... ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ -  با آنالیز واریانس تعیین کنید که آیا تغییر درصد پنبه در محدوده مورد مطالعه اثر معنی داري بر استحکام الیاف دارد یا خیر؟ تکرار پنبه درصد 5 4 3 2 1 9...  
PDF جلسات هفنم و هشتم http://shojaei.zarand.ac.ir/.../طراحی-آزمایش-جلسات-هفتم-و-هشتم.... ۱۳۹۶/۹/۳۰ -  به صورت ذیل حاصل شده اند. در سطح پایین هستند. Bو هم Aنشان دهنده این است که هم )1(: می باشد. Bو سطح پایین Aنشان دهنده سطح بالاي a: .می باشد Bو سطح بالاي Aنشان...  
PDF فصل سوم-ل وم ون اول یک: نا ود ه م ی http://shojaei.zarand.ac.ir/wp-content/.../ThermoChapter-3.pdf ۱۳۹۵/۲/۲۱ -  -2سیستم به خوبی عایق باشد -1می تواند آدیاباتیک باشد: فرایند آدیاباتیک را با فرایند تک دما نباید اشتباه گرفت. اگر چه در فرایند آدیاباتیک انتقال گرما وجود طریق...  
PDF جلسات نهم تا یازدهم http://shojaei.zarand.ac.ir/.../ترمودینامیک-جلسه-نهم-تا-یازدهمl... ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  بسیط یا شدتی) خاصیتی هیچ -1 سیستم براي مرزي کار بنابراین. ماند می ثابت پایا جریان با فرآیند در کنترل حجم کل انرژي و جرم یا کل جرم با است برابر کنترل حجم به ورودي...  
PDF جلسه هشتم-جلسه هشتم http://shojaei.zarand.ac.ir/.../ترمودینامیک-جلسه-هشتم-l.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۲ -  است مختلف مقادیر داراي :فهمید توان می را نکته چند ویژه گرماي معادله دو از .باشند می مستقل فرایند نوع از و اند خواص روابط این -1 .دارند صحت فرایندي هر در اي...  
PDF جلسه ششم و هقتم http://shojaei.zarand.ac.ir/.../ترمودینامیک-جلسه-ششم-و-هفتم.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۶ -  از معادله بالا z2-z1که در آن نتیجه می شود که کار گرانشی فقط به حالت هاي انتهایی بستگی دارد و مستقل از مسیر دنبال شده است. همچنین مقدار کار انجام شده برابر است...  
PDF جلسه پنجم-طراحی و تحلیل آزمایشها 32 هستند فروش قابل... http://shojaei.zarand.ac.ir/.../جلسه-پنجم-آمار-و-احتمالات-مهندس... ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -  است نهایت بی و صفر بین ما عدد ،001 احتمال به o ایم کرده نظر صرف آن از که تابع از کسريα o مجتمع آموزش عالی زرند - وحیده شجاعی 42 tتوزیع...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.