نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۹,۲۶۸ نتیجه (۱.۷۶۴ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.isc.gov.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF ist of JCR Journals 2013-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir/nashriyat/JCR2013IF.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۵ -  833 24 8.7 6.3 7 NATURE REVIEWS GENETICS NAT REV GENET 26,358 39.794 40.274 6.191 68 5.2 4.1 8 LANCET LANCET 176,528 39.207 39.315 12.649 276 9.0...  
PDF دانلود فایل-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام https://www.isc.gov.ir/file/.../1533367436-isc-1395-.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۸ -  پایگاه آراء اتفاق به اسلام جهان استنادی نظام اولین عنوان به آذربایجان جمهوری پایتخت باکو در میادی 8112 آماوزش وزرای هاای آتای نشست همچنین و نشست این مصوبات اساس...  
PDF دانلود فایل-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام https://isc.gov.ir/.../1534145996-production-and-publication.pd... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  1 ه ــاي اطلاع ــاتي پايگــاه–اســلام و عل ــوم . 4 ارزشــيابي– اي ــران –م وعل ــ. 3 اطلاع ــاتي –پايگاه استنادي علوم جهـان اسـلام . 6 ارزشيابي – ايران –ها و...  
PDF دانلود فایل-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام https://isc.gov.ir/.../1534575507-final-kohandel-93-9-22.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  بعذي وِ عی آى یه هیًوایِ ؿذُ ٍ دس دػگشع دییشاى لشاس 1اػلام اق تَلیذ علن لشاس گیشد آى اػات واِ هاَسد سجاَ ٍ دػگاٍسد پظٍّـی، هلذ ) 7720 پـَتٌی صادُ ٍ علاسُ، اػگٌاد هلی...  
PDF دانلود فایل-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام https://www.isc.gov.ir/file/.../1534148877-measurement.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۸ -  هدف مقالات پ هدف مقالات پراستناد كشور سودان هدف مقالات پراستناد كشور قطر هدف مقالات پراستناد كشور چاد 111 هدف مقالات داغ كشور مصر هدف مقالات داغ كشور عربستان...  
PDF دانلود فایل-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام https://www.isc.gov.ir/file/.../1534575429-joghrafia-elm-.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  2011 dˆÌ] ½€« µÁY ÄÅ{ { ½ZÆm ¦¸fz» ª—ZÀ» { ŠÅÁ„a dÌ “Á) º¸Ÿ ÉZ̧Y€¤m :[Zf¯ ¹Z¿ Á (º°Ë ½ZeZ¿Zm :½Z³|ÀˆË¿ ,ɀ^·|Àa |ËÂË{ ,ɀËZÌ» ¯Â]¿ ,Z» ½Z¿ ,€fˆ]Á Z°Ì¿€]...  
PDF دانلود فایل-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام https://www.isc.gov.ir/file/.../1534570502-serati-azad-univ.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۸ -  تعداد انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي در دوره ده 0-3جدول در نمايه استنادي علوم به تفكيك سال 10 2220-2220. تعداد انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي در دوره ده...  
PDF چکیده فارسی مقالات-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://conf.isc.gov.ir/FileForDownload/.../Absttract-Farsi.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  تػاهیةصًِ چکیده فارسی مقالات دانشگاه زنجان - 7139شهریور 6و 5 کنگرهسازمان ستادی زنجانی ملکی بهرام دکتر :علمی دبیر...  
PDF دانلود فایل 1.902 MB-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام https://www.isc.gov.ir/file/.../1585369715-bahman-98-web..pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  بـه طـور خـاص توجـه به بعـد کیفـی تولید علـم کشـور در چند سـال اخیـر بسـیار پـر اهمیـت اسـت، بـه طـوری کـه در سـال 9102 میـلادی کـه سـهم تولیـد علـم کشـور در...  
PDF دانلود فایل-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام https://www.isc.gov.ir/file/.../1534570291-hasanzade.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۸ -  وزراي آمـوزش و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ميلادي) در رباط پايتخـت مـراكش و نيـز 1002( 4839پرورش كشورهاي اسلامي درسال 1839عطف به مصوبه چهارمين نشست وزراي آموزش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.