نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۳۶,۳۷۰ نتیجه (۱.۵۷۴ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.bums.ac.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF استاندارد حسابداري شماره 11 استاندارد حسابداري شماره 11 - امور... http://fmh.bums.ac.ir/Dorsapax/.../Standard 1112226.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  شود مي 432 11 شماره استاندارد حسابداري داراييهاي ثابت مشهود (6831تجديد نظر شده ) يشگفتارپ شود كه اگر دارايي درحـال حاضـر مشهود با اين فرض برآورد مي...  
PDF متن کامل [PDF 122 kb]-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://journal.bums.ac.ir/.../browse.php?a_id=73&slc_lang=f... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  ساله مدارس راهنمايي شهر بيرجند انجام شد 41- 11دختر اقتصادي آن -اساس بافت اجتماعي ابتدا شهر بيرجند بر ، (شمال و حاشيه شهر)به چهار منطقه شامل منطقه ضعيف ، خوب...  
PDF 11 ساله شهر بیرجند در سال 1383 و-تعیین نورموگرام رشد دانش آموزان دختر... http://journal.bums.ac.ir/.../browse.php?a_id=73&sid=1&... ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  ساله مدارس راهنمايي شهر بيرجند انجام شد 41- 11دختر اقتصادي آن -اساس بافت اجتماعي ابتدا شهر بيرجند بر ، (شمال و حاشيه شهر)به چهار منطقه شامل منطقه ضعيف ، خوب...  
PDF تعیین نورموگرام رشد دانش آموزان دختر 11-14 ساله شهر بیرجند در سال... http://journal.bums.ac.ir/.../browse.php?a_id=73&sid=1&... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  ساله مدارس راهنمايي شهر بيرجند انجام شد 41- 11دختر اقتصادي آن -اساس بافت اجتماعي ابتدا شهر بيرجند بر ، (شمال و حاشيه شهر)به چهار منطقه شامل منطقه ضعيف ، خوب...  
PDF چک لیست خود اظهاری بهداشت حرفه ای کارفرمایان-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://www.bums.ac.ir/.../چك ليسهاي خود اظهاري بهداشت حرفه اي ... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  .)فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ سّفٗ اظؽطاضي ٚ 9 01 ا٘دبْ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ 1 11 ...)زٚضٜ اي ٚ –لجُ اظ اؾشرساْ (ٔمبيٙبر وبضٌطي 4 21 وبضر ثٟساقز 1 31 سكىیلار ثٟساقز حطفٝ اي 4 41...  
PDF گزارش عملكرد دانشگاه در سالهاي 91-90 گزارش عملكرد سالهاي 90 و... http://www.bums.ac.ir/.../گزارش عملكرد دانشگاه در سالهاي 90 و 9... ۱۳۹۴/۱/۱۵ -  يلبق تاسلج تابوصم ندومن يتايلمع شرازگ 1390/11/30 خروم هسلج تابوصم - ................................ ................................ ................................  
PDF گزارش عملکرد دانشگاه در سالهای 91-90 گزارش عملکرد سالهای 90 و... http://chief.bums.ac.ir/.../گزارش عملكرد دانشگاه در سالهاي 90 و... ۱۳۹۴/۱۰/۷ -  يلبق تاسلج تابوصم ندومن يتايلمع شرازگ 1390/11/30 خروم هسلج تابوصم - ................................ ................................ ................................  
PDF راهنمای ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدارکودک-دانشگاه علوم پزشکی... http://hltb.bums.ac.ir/.../ارزيابي مجدد بيمارستانهاي دوستدار كو... ۱۳۹۶/۵/۱۰ -  شد و 5114سالگرد اعلاميه اينوچنتي در سال هايي راه پيشنهاد مادر، ريش با هيتغذ هنگام زود شروع تيدر دومين اعلاميه اينوچنتي بر اهم ضروری های فعاليت از ای خلاصه...  
PDF عیین نورموگرام رشد دانش آموزان دختر 11-41 ساله شهر بیرجند در سال 3831... http://journal.bums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-73-fc2f4c8.pdf ۱۳۹۳/۴/۱ -  دختر 11- 14 ساله مدارس راهنمایی شهر بیرجند انجام شد. نمودارهای رشد استاندارد بر اساس اطلاعات ابتدا شهر بیرجند بر اساس بافت اجتماعی- اقتصادی آن جم عآور یشده به...  
PDF کورس 2: گوارش کورس2 - مقطع فیزیوپاتولوژی-دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://www.bums.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub60/.../course2.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  گوارش بسته آموزشی )پاتولوژی–فارماکولوژی -سمیولوژی –پاتوفیزیولوژی گوارششامل ( 89 -99سال تحصیلی اولنیمسال ساعت استاد عنوان تاریخ ایام هفته ردیف 8-11 دکتر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.