نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱,۶۷۸ نتیجه (۱.۶۲۱ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت tamarkoz.mefa.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF قوانین و مقررات ممنوعه-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/Portal/file/?103282/mamnoeh1.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۷ -  004ـ 3300ـ 33ـ 3: لشاب مليه حقىق براي مؤلفين محفىظ است مركس توزيع و فروش در سراسر كشور بعذ از خيابان تهران, خيابان آزادي, خىش شمالي, 4, واحذ 010ساختمان...  
PDF -وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=7299c51b-23eb-41a4... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  : درآمدها و واگذاري دارايي2ج.-. سسات انتفاعي وابسته به دولت مؤها و هاي دولتي، بانك .: بودجه شركت3ج.-. .و فعاليت اي برحسب برنامه هاي سرمايه و تملك دارايي اي .:  
PDF قانون بودجه سال 1391 کل کشور - پیوست شماره 4 س 13910523... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=fc020412-f342-48ca... ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  بسح رب ييارجا ياهاگتسد فراصم 1931 عمجيصاصتخا هنيزهيا هيامرس ياهيياراد كلمتيمومع هنيزهناونعيدنب هقبط هرامش » لاير نويليم هب ماقرا « 024,36ماظن يلك ياه تسايس رب تراظن...  
PDF قانون بودجه سال 1391 کل کشور - پیوست شماره 1 س13910615 153.pdf-وزارت... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2834cb39-4806-4b32... ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  ينمات 3 لاير نويليم هب غلابم لاس رد يلم يا هيامرس يياراد كلمت ياه حرط رابتعا 1931 هرامش يدنب هقبط لاسهاگتسد ناونعدحاو هنيزهرادقمدحاوحرط يمك فادهاناونع عورش لاس مامتا...  
PDF وَلَْو أَﱠن أَْهَل اْلُقرَى امَُنوْا وَاتﱠقَوْا لَفَتَْحنَا... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=faff9e0f-65b1-486c... ۱۳۹۶/۱/۲۷ -  هزينه و تملك دارايي: دوم قسمت 321 و تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب امور، فصل و برنامه برآورد اعتبارات هزينه اولاولقسمت قسمت هاي اجرايي بر حسب هاي...  
PDF سٌاها : ساهاًِ ًظاست آًی هؼاًٍت هالی ٍ خضاًِ داسی ول وطَس ... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=9c585acd-c231-4f4c... ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  ایي هستٌذ هی هعرفی اجسا تشکیل دٌّذُ پرٍتکل تبادل الکترًٍی صَرت ّای هالی هاّاًِ اعتبارات ّسیٌِ ٍ اعتبارات تولک دارایی ّای سرهایِ باشذ. هحتَا: .3 کر گردیذُ است ٍ...  
PDF عملکرد بانک های دولتی و خصوصی استانی شهریور91-وزارت امور اقتصادی و... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=167133ec-98ce-4928... ۱۳۹۶/۴/۱۲ -  ها توضيحات : تعاريف: در مجموع كل سپرده هاي بانك هاي دولتي، سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت با 2/23 درصد سهم از كل سپرده ها ، بيشترين سهم را بين انواع سپرده ها در پايان...  
PDF اوࢌ اور بای ، ه و ظارت ୀ اඟی یاهای ی ال લ نਔکਚ ণ඘ ণ ا ໔ ো ૡ ঻࣓ ड़ ষ ग़... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=e38a2636-d2d9-4924... ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  نفر پرسنل بوده اند671،735 .اند لكترونيك خدمات ارايه نمودها ،ي خورسـنديان ـعل ـآقـايــان همكاران اين معاونـت ، و همكاران پر تلاش شبكه بانكيدر پايان لازم است از...  
PDF فصلنامه بانک آذر 93-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a7bc749a-e753-4f21... ۱۳۹۸/۱/۲ -  ريال درصد تغيير به مقدار تغيير به مانده اسفند 29شــــرح سهم درصد مانده آذر 39 تعاريف: سپرده هاي بلند مدت : شامل سپرده سرمايه گذاري بلندمدت) يك ساله تا پنج ساله...  
PDF عملکرد بانک های دولتی و خصوصی استانی خرداد92-وزارت امور اقتصادی و... http://tamarkoz.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=dd696917-bcbf-4458... ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  ها توضيحات : تعاريف: در مجموع كل سپرده هاي بانك هاي دولتي، سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت با 8/13 درصد سهم از كل سپرده ها ، بيشترين سهم را بين انواع سپرده ها در پايان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.