نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۳۹ نتیجه (۰.۴۹۵ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.arc-ordc.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
تکاتو - خانه http://arc-ordc.ir/ ۱۳۹۶/۹/۴ -  .. مقالات دیگر... زمان برگزاری ازمون کتبی ویژه متقاضیان استخدام در سه استان گلستان، اردبیل و خوزستان ماهنامه تحقیقات دانه های روغنی ویژه مرداد 98- شماره 93 منتشر...  
PDF دانلود کتابچه http://www.arc-ordc.ir/.../Evaluation of the USDA Soybean Germp... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  C. Kilen, J.R. Smith, D.A. Thomas, Jo Dean Sarins, and R.L. Nelson. 2006. Evaluation of the USDA Soybean Germplasm Collection: Maturity Group V (FC 30265-PI...  
PDF دانلود-دانلود http://www.arc-ordc.ir/.../CruciferaeNewsletter_vol30_2011.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  N°30 1 Acknowledgements The current issue of the Cruciferae Newsletter (vol. 30) is published online from the Brassica website...  
PDF دانلود-دانلود http://www.arc-ordc.ir/.../CruciferaeNewsletter_vol29_2010.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  fr 3 In this issueIn this issueIn this issueIn this issue Acknowledgements 2 Table of contents 3 Author contributions 5 AGRONOMY AND VARIETY...  
PDF مشاهده-ث٤ٙش٠ ٝب٧ب١٦ سلَیَبر ىا١٦٧بی ٍ٣م٢ی http://arc-ordc.ir/file/98.05.pdf ۱۳۹۸/۵/۱۰ -  ىا١٦ ث٤ٙش٠ ٝب٧ب١٦ های روغنی)دانه -علمی خبری، کشاورزی ( 8931 ماه مردادا 3 9 شم ا ر ه هفتم سال (سهامی خاص)های روغنی تىسعو کشت دانه شرکت 8931 )39) ٙٞبٍ٥ (7ٕبٗ...  
PDF دانلود- http://www.arc-ordc.ir/file/MapRoad oilseeds.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  3 نگي دانش و صنعت دانه هاي روغنيرئيس كارگروه پژوهش كانون هماه لفضل فرجيادكتر ابو .4 رئيس كارگروه صنعت كانون هماهنگي دانش و صنعت دانه هاي روغني دكتر عليرضا قدس...  
PDF مشاهده-ث٤ٙت٠ ٝب٧ب١٦ تطَیَبت دا١٦٧بی س٣م٢ی http://arc-ordc.ir/file/98.01.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  1931ثبضذ کِ در سبل رسیذ هضدُ کِ آهذ ثْبر ٍ سجشُ دهیذ / ٍظیفِ گز ثزسذ هصزفص گل است ٍ ًجیذ هکي سغصِ ضکبیت کِ در طزیق طلت / ثِ راحتی ًزسیذ آًکِ سحوتی ًکطیذ رٍی...  
PDF مشاهده-زانهم خب http://arc-ordc.ir/file/95.56.pdf ۱۳۹۵/۴/۱۲ -  ١ح٤ی ّ٦ حیط ٝؿتَیٜ ذ٤ز ٍطاض ذ٤ا٧س زازبضا تحت ت 23/1 ثبٙل ثطتی ١طخ ضقس ٝهطه ض٣م٠ ١جب ،آ٣ضز٧بعجٌ ثط .زضنس ذ٤ا٧س ٕطزیس اظ ٍبفس٥ ثبلا تجقیت رنطاىیبییّك٤ض ٝب ث٦ زٙی٘...  
XLS توضیحات لازم جهت اندازه گیری صفات http://arc-ordc.ir/.../فرم يادداشت برداري آزمون تمايز يکنواختي ... ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -  3) زمان گلدهی این صفت حداقل سه بار در هفته و در صورت لزوم بیشتر مشاهده می گردد. زمانی که تک بوته ها ارزیابی می شوند، شروع گلدهی وقتی است که 50 درصد بوته ها حداقل...  
PDF مشاهده-ثٞٓشٚ ٗب١بٛ٠ سلویوبر ىاٛ٠١بی ٍٝؿٜی http://arc-ordc.ir/file/98.03.pdf ۱۳۹۸/۳/۱۲ -  000003سٕٞؼ٠ ًٚز ٕٞیب ىٍ ٕ٦ق ثب ًٚز ىٍ إشبٙ هُٕٞشبٙ ٖٛشٚ آٙ دی٘ ٛیبُ١بی ثبٙي اٗب ثبیي ىٍ ًٜبٍ ٗظجز ىا ٙيٟ ىٍ ٍاث٦٠ ثب ٍُاػز ٕٞیب ١َؿٜي یي كًَز اٛولاثی ثَای ٍكغ ٌٗٚلار...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.