نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۳۹ نتیجه (۱.۰۷۷ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.arc-ordc.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF دریافت خبرنامه http://www.arc-ordc.ir/file/97.04.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  (سهامی خاص)های روغنی توسعه کشت دانه شرکت های روغنیتحقیقات دانه بولتن ماهانه های روغنی)دانه -علمی خبری، کشاورزی ( 1397 تیر ماه 80شماره سال...  
PDF دریافت خبرنامه http://www.arc-ordc.ir/file/97.03.pdf ۱۳۹۷/۳/۴ -  آنالیز و امید داریم نتایج حاصله بتواند ما را در نیل قرارگرفتهاین فرایند در دستور کار اجرایی .رایج تبیین نماییم یها تیفعال به اهدافمان یاری رساند. 7931) 97) شماره...  
تکاتو - دعوت به همکاری در رشته زراعت و اصلاح نباتات در 3 استان... http://arc-ordc.ir/index.php/2014-10-16-06-04-24/.../831-3 ۱۳۹۸/۴/۲۰ -  1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی 3. لیسانس یا فوق لیسانس در رشته مهندسی...  
PDF دریافت خبرنامه http://www.arc-ordc.ir/file/aban94.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  دار شذٌ1شکل خبز نامه 8394 آبان 48 شمارهطال چهارم، 5صفحو مهندص آیدیه حسه ساده تمع تحقیقات کاربردی و تىلید بذر مج کارشناص شزکت تىسعو کشت دانه...  
PDF دانلود-خبرنامه http://arc-ordc.ir/file/3.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  بْوي هاُ 3غال اٍل، ؾوازُ خثر نامه 4 ایي گیاّاى علاٍُ تش استفادُ اص سٍغي آًْا . استفادُ هی کٌٌذ... اص گیاّاًی ّوچَى سَیا، کلضا، آفتاتگشداى، گلشًگ ٍ تیدس کطَس...  
PDF دانلود-خبزنامه http://arc-ordc.ir/file/4.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  زا٘ست وٝ زض چٝ ظٔب٘ی ذسبضت ایٗ آفت ثٝ ثبلاتط اظ ایٗ. ٔیّی ٔتط ثٝ ذظٛص زض ثطي ٞبی خٛاٖ اظ ػلائٓ تغصیٝ ایٗ آفت است وٝ ٌیبٜ ضا اظ ایٗ ٘ظط ثس ٔٙظطٜ ٔی وٙس 3تب وه ٞبی ٘جبتی...  
PDF دریافت خبرنامه http://arc-ordc.ir/file/96.75.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  یعملکردها به توجه با تا نیا بر نمود خواهد دایپ یتسر هازراعت ریسا مورد در یزودبه و آغاز آفتابگردان بذر از ارانهی حذف با 5396 در حضور نامکا یبرا یراهکار تواندیم یخصوص...  
PDF دریافت خبرنامه http://www.arc-ordc.ir/file/96.72.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۴ -  .. دیخوان یم شماره این در 2 فحهص کوتاه سخنی 3 صفحه کتان 4 صفحه های مهم بادام زمینیبیماری 5 صفحه های هرز در زراعت سویاکنترل علف 6 صفحه در ایران کلزاهای ارقام...  
PDF دریافت خبرنامه http://arc-ordc.ir/file/67.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  هدف از بکارگیری این روش، دستمی ورد مها و صفات اصلاحی خالص است که ترکیبی از تمامی ژن باشد.را دارا می نظر 3روش اصلاح شجره های خالص به دنبال روش انتخاب شجره با...  
PDF دریافت خبرنامه http://arc-ordc.ir/file/96.74.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ -  است دهیگرد یتلق اهداف شبردیپ دیکل شاه عنوانبه همواره شرکت به فرییعطا ریام یآقا جناب 6933 آذرماه درهای روغنی دانه کشت توسعه شرکت رهیمد ئتیه ماتیتصم طبق اساس نیا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.