نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۳۹ نتیجه (۱.۷۵۹ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.arc-ordc.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF دانلود-خبزنامه http://arc-ordc.ir/file/5.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  اظ فلف ّبی ّطظ وكت ولعا زض ثؿتط فبلس فلف ضطٍضی اؾت ٍ :)هاخاس( ّیشم کاسی - ؾغحی هبًٌس ذبن ٍضظی ليتط زض ّىتبض ٍ یب 3س پبضوَات ثب زظ وف ّبی فوَهی هبًٌ هی تَاى ثب اؾتفبزُ...  
PDF دانلود-دانلود http://www.arc-ordc.ir/file/shahrivar94.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  گشاددسخِ ػبًتی 53الی 82 دس دهبی ثیي ثیوبسگش کٌذ.هی سؿذ اگش دس دٍ الی ػِ ّلتِ اٍل ثؼذ اص کبؿت دهبی خبک ّب ٍ سعَثت آى اًذک ثبؿذ، احتوبل آلَدگی گیبّچِثبلا صیبد اػت.  
PDF دریافت خبرنامه http://arc-ordc.ir/file/96.73.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  شودیم محسوب ایسو بذر نیتام و محصول بذری دیخر نهیزم در خاص یسال 6931 سال دهیدگر ارائه یروغن یهادانه طرح دفتر یسو از که یابلاغ برنامه حسب یروغن یهادانه بذر دیتول...  
PDF مشاهده-بولتن ماهانه تحقیقات دانههای روغنی http://www.arc-ordc.ir/file/97.07.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۵ -  عملکرد ژنتیکی همانطور که گ شود. معیار شاخص برداشت نیز پایدارتر از اجزای می باشد.عملکرد می :منبع اصلاح .)1311ع ( رضایی، .م مقدم، .ا محمدی، انتشارات. ترجمه(فیزیولوژیکی...  
PDF مشاهده-زانهم خب http://www.arc-ordc.ir/file/95.54.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -  شزکت تىسعو کشت دانه های روغنی های روغنیدانه -علمی خبزی، کشاورسی -خبز نامه 5931ماه اردیبهشت) 45(شماره طال چهارم خبزنامه...  
تکاتو - معرفی برخی ارقام زراعی رایج کلزا در کشور http://arc-ordc.ir/index.php/.../695-2017-12-26-06-54-17 ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  یکی از مهم‏ترین منابع گیاهی جهت تأمین روغن نباتی است كه دانه آن حاوي 45-40 درصد روغن و 35-25 درصد پروتئين می‌باشد. در جدول ذیل به معرفی تعداد دیگر از برخی ارقام...  
PDF دریافت خبرنامه http://www.arc-ordc.ir/file/94.52.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -  هٌظَس استفادُ تجاسی. 3 آهادُ ساصی تِ هٌظَس تکثیش. 2تَلیذ ٍ تکثیش . 1 اًثاس کشدى ٍ رخیشُ ساصی هَاد قاتل تکثیش تِ هٌظَس ّشیک اص هَاسد قثلی. .6ٍاسدات هَاد قاتل تکثیش .  
PDF دانلود-ماره ش هارم، چ سال 93، ن م به 3393 http://www.arc-ordc.ir/file/bahman93.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  ریاست نمایندگی 3نمایندگی استان گیلان و های روغنی همکاری کردند.قزوین با شرکت توسعه کشت دانه به عنوان کارشناس حوزه بذر، ود در اواخر دوره خدمت خایشان تحقیقات و آموزش...  
PDF مشاهده-بولتن ماهانه تحقیقات دانههای روغنی http://www.arc-ordc.ir/file/98.07.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  3 در ثرؤم بسیار عوامل از یکی مناسب کاشت عمق که گرددمی کیدأت .باشدیممتر سانتی 1-3 کلزا برای مناسب کاشت عمق. شود .است کلزا مزرعه سبز سطح ایجاد هاآن مصرف...  
PDF دریافت خبرنامه http://www.arc-ordc.ir/file/96.76.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۶ -  ،بر پایه قانون -3 و عملیاتی کار را خواهد پذیرفت و از این تعامل مسئولیت اجرایی در واقع شرکت جدید تاسیس شده تجلی پیدا خواهد نمود ،جدید در صورت روشن نبودن تواند مشکل...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.