نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲۳۹ نتیجه (۱.۷۵۴ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.arc-ordc.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF دانلود-خبرنامه داخلی http://www.arc-ordc.ir/file/31.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -  13 قسمت ضطٝضی ً٠ ق٘ب ثبیس زض تزبضت ثصض اظ آٙ اعلاع زاقت٠ ثبقیس قبذم ١بی ٝ اػساز ٗسیط اٗٞض تحویوبت، ثصض ٝ آٗٞظـ قطًت تٞؾؼ٠ ًكت زاٛ٠ ١بی ضٝؿٜی ظٗبٛی ً٠ ق٘ب ث٠ زٛجبّ...  
PDF دانلود خبرنامه شماره 7 http://arc-ordc.ir/file/Khordad-1391.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  .. آفتابگردان مي شوند خبرنامه توسعه کشت دانه های روغنیشرکت 1391 خرداد، 7سال اول، شماره 9139، خرداد 7سال اول، شماره خبر نامه 2...  
PDF دریافت خبرنامه http://www.arc-ordc.ir/file/Farvardin95.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -  صٍد ٌّگبم اسقبم صٍدسع، دس کبّؾ خؼبسر ًبؿی اص ّب ثؼیبس دٍسُ خـکی آخش فلل ٍ كولِ آفبر ٍ ثیوبسی 3ػَیب ثِ ًَس هٔوَل دس ٓوق كذٍد ثزسهَطش اػز. ّب، ؿَد. ثؼیبسی اص ؿشکزهششی...  
تکاتو - علی زمان میرآبادی http://arc-ordc.ir/index.php/explore/.../317-2014-10-27-08-27-3... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  بیمارگر قارچی مرتبط با دانه های روغنی سوابق کاری شرکت توسعه کشت دانه های روغنی از سال 83 تا 86 به عنوان کارشناس شرکت توسعه کشت دانه های روغنی از سال 86 تا 88 به عنوان...  
تکاتو - کاملینا Camelina sp. http://arc-ordc.ir/index.php/joomla-pages/.../309-camelina-sp ۱۳۹۴/۹/۲ -  بذور این گیاه دارای 38 تا 43 درصد روغن و 27 تا 32 درصد پروتئین هستند. کاملینا گیاهی با دوره رشد کوتاه (85 تا 100 روز) است و به خوبی در آب و هوای معتدل و خاک سبک و...  
PDF دانلود-خبرنامه شماره 43 شهریور 34 طرح کلکسیون سویا درمرداد ماه 34... http://www.arc-ordc.ir/file/34.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -  باشد .ماده بیولوژیک قارچی برای کنترل علف های هرز معرفی شده که بیشتر آنها در همین سالهای اخیر معرفی شده اند 12تا کنون بیش از ...ادامه دارد 93 شهریور سال سوم...  
PDF دانلود-رانهم خب http://www.arc-ordc.ir/file/final azar 93.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  به منظور افزایشآنان امکانات، ابزارها و تجهیزات موجود و جهت دهیتوجه به . 3 شده. ر دادن آنها در جهت اهداف مشخصوری، به روز کردن یا تغیی بهره های مختلف مدیریتی در...  
تکاتو - مشخصات برخی از ارقام سویا رایج در کشور http://arc-ordc.ir/index.php/.../355-2014-11-18-14-48-45 ۱۳۹۷/۴/۳ -  » *** لینک ها مشخصات برخی از ارقام سویا رایج در کشور چاپ ایمیل تاریخ ایجاد در سه شنبه, 27 آبان 1393 مشخصات برخی از ارقام رایج سویا در کشور رقم گروه رسیدگی طول دوره...  
PDF دریافت خبرنامه http://arc-ordc.ir/file/95.61.pdf ۱۳۹۵/۹/۴ -  هایشاخهو دارکرک هایساقهبا مترسانتی 30تا 30 بوده و در هر متناوباین گیاه یهابرگ. است منشعب دیده شکل مرغیتخمدو جفت برگچه یا گره یک درصد اندکی لیو باشدخودگشن می...  
تکاتو - معرفی گیاه شلغم وحشی http://arc-ordc.ir/index.php/.../341-2014-11-18-06-21-17 ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  درجه حرارت مطلوب برای رشد و توسعه حداکثر، بیش از 20 درجه سانتی گراد است و بهترین رشد بین 12 و زیر 30 سانتی گراد حاصل می شود. پس از سبز شدن، گیاهچه ها دمای نسبتا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.