نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۲۷۱ نتیجه (۰.۱۰۷ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت farsi.tpo.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF قسمت دوم-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/laws98/exportimportc2.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  1014 رياس ـ ـ ـ 5 Kg --- Other 0602 90 90 13 10 یاراب ااي لگ هتاد یارب ،هدش هديرب ،لگ هچنغ و لگ ،تنيزكشخ ،هزات گنر ،هدركديفا،هدرك ،هدرك هتشغآ اي .رگيد وحن هب هدش...  
PDF اینجا-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../eurasia-agreement-text-farsi-english.pd... ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ -  5 2. The Parties shall no later than within a year from the date of entry into force of this Agreement start negotiations with the view to conclude...  
PDF قسمت هفتم-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/Plastics-section39_9365.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  هه ب ،دنوش م بوسحم ه يفورلا نزودع .دندرگ 9 ه هريمش موهفم هب81 93 حططصز ،«ششولا ييه رزويد دزوم ز فقس يي يلسطلا » لميش لقزدح ييدهلا يب لور تروص هب تلاوصحم90 يزرهب بسيدلم...  
PDF مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,...-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_13_ok_16250.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  51 11 5412 رياس ـ ـ ـ 40 Kg --- Other 6803 00 90 لاس تادراو و تارداص تاررقم1395 404 هفرعت هرامش لااك عون قوقح یدورو Import duty SUQ هدنراد روشك دك یحيجرت...  
PDF سازمان توسعه و تجارت-محصولات نباتی http://farsi.tpo.ir/uploads/.../chapter2-import-export94.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  Other 0603 90 00 10 10 هخاهش ،گرهب ،گرب و خاش رياهس و هكوك ياهه ،،ه ع و ،لگ هچنغ نودب و لگ نودب ،تاتابن ءازجا و هزخ گنس گ هلاود(Lichens) لهگ ه سد يارب هشخ ،هزاهت...  
PDF مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,...-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-13-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  9 Kg - Other 6806 90 00 11 54 ،،لاثنم( دننامه داوم زا اي لافسي هدش هت اس ءايشا .)گنس لاغز ارطق فز ، فن ريق Articles of asphalt or of similar material (for example,...  
PDF ����� ����� 7-8-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/.../Lb-appendixes 7-8-97.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF قسمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/laws98/exportimportc1.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  production) 0106 31 10 51 00 1010 ريوس ـ ـ ـ 20 U --- Other 0106 31 90 00 1010 يط ط ـ ـ نچ ك يط ط يل معم يط ط صلمن ا( وه مد وـكيرمآ گر ب يط ط ارد و دـ لب مد وـب...  
PDF محصولات نباتی-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_2_ok_16239.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  0603 19 90 11 71 1013 رياس ـ 55 Kg - Other 0603 90 00 10 10 هااش ،گرب ،گرب و خاش ا دجا ريادا و كدچوك یاه و ه دا ، دلل و ،لدگ هچنغ گودب و لگ گودب ،تاتاتن ،هزادت...  
PDF حیوانات زنده، محصولات حیوانی-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_1_ok_16238.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  51 00 1010 ريگس ـ ـ ـ 15 U --- Other 0106 11 90 00 1010 -- گسه ن فلود رگه كهي و گه يگيرد يگه داراد گتـسپ( اتسار زاCetaceaگسه ر) و يگـيرد اـچهك يگه وگـن يگيرد(Dugangs)...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.