نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱,۲۶۲ نتیجه (۰.۱۰۶ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت farsi.tpo.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF قسمت پنجم-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../chapter5-import-export_94_9288.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  2505 10 90 22 02 0525 ريار ـ 4 9 Kg - Other 2505 90 00 28 05 هكسام و نش زا ريغ( زتراوك تكيزتراوك ؛) يكعيبط ياكه هليكسو هب هدش هديرب طقف اي هدش هتفرگ يراومهان يتح...  
PDF سازمان توسعه و تجارت-محصولات معدنی http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-5-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  2505 10 90 22 02 0525 ريار ـ 4 9 Kg - Other 2505 90 00 28 05 هكسام و نش زا ريغ( زتراوك تكيزتراوك ؛) يكعيبط ياكه هليكسو هب هدش هديرب طقف اي هدش هتفرگ يراومهان يتح...  
PDF محصولات معدنی-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_5_ok_16242.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  ـ ريار ـ 5 Kg --- Other 2507 00 90 22 05 كاااخ ريااا عااسيم سر كاااخ یانثياا ار( سر یاااه هرامااش 28 82 ،) ،تيناميلياا ،تيناياا ،تيزوصاداانآ كااخ ااي تومااش كااخ...  
PDF نهم شهریور-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/b-j-94-6-9_11811.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -  تجاريالت ��ر�ن 90 / / / شهریور/ 4931 کد خبر: 55054 یکشنبه، 8 شهریور 4931 - مسئولان تجاری ایران و ژاپن توافق کردند برای اجرایی شدن همکاری های تجاری، اقتصادی و صنعتی...  
PDF وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat1395_17_ok_16254.pdf ۱۳۹۵/۲/۲ -  بالاي سطح زمـين و آب طراحـي ؛90شده باشند در فصل بترانند روي ج ـ اگر براي حركت بالاي سطح آب طراحي شده حتي چنانچ، ساحل يا اسكل، فرود آيند يا همچنين قادر ب، حركت بالاي...  
PDF قسمت پانزدهم-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/chapter15-ghesmat_72.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  تازلف للع رياس اي ،يگدوسرف ،شرب ،يگتسكش.دنشابن هدافتسا لباق ـ ب اهردوپ)Powder( لقادح هك دنتسه يتلاوصحم90 اـب كـلا كـي زا اـهنآ يـنزو دصرد همشچ .دننك روبع رتميليم...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../chemical-products-section29_9350.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۵ -  لاس تادراو و تارداص تاررقم1394 190 لصف82 Chapter 29 ييايميش تلاوصحميلآ Organic chemical Productions تشادداي اه . 1 هرامش لا شاب يفلاخم تاررقم هك يدراوم...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/chapter15-ghesmat_73.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  10 69 7306 يجراخ رطق اب ـ ـ ـ زا رتمك2/203 رتميليم 7 9 --- Of an other diameter up to 8 inches 7306 69 10 90 69 7306 يجراخ رطق اب ـ ـ ـ2/203 رتلااب و رتميليم 10...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/chapter13-ghesmat_70.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  يلاـگچ)Densimeter( و لصف تلاآ و ،ءايشا رياس90؛ غارـچ ،ييانشور لياسو و غارچ ـ ـه ياـهولبات ،يناروـن مـئلاع ،يتاـغيلبت ياـه هدـش بـصن ييانشور يمئاد عبنم كي ياراد هكدننامه...  
PDF محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و ...-سازمان توسعه و... http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-4-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  Kg - Other, including preparations of blood of any animal 1602 90 00 44 44 6143 سمارادرييش اييي يهاييم ستييشوگ هريييش و هراييصع فدص ماراد اي رياس تارقف موتس د اف...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.