نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱,۲۶۴ نتیجه (۰.۰۸۱ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت farsi.tpo.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../chemical-products-section38_9361.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۵ -  نوش داوـم زا يداـيز عاوـنا يواـح ًامومع اه يم ذغاك لابو لاو وئاك لايكيتسلاا داوم طيبم زا لا نشاب و هـشيش لايجـسن داوـم لا طبم لايياذغ تاوصحم لاتازلف تراـسخ ايـشا...  
PDF گزارش نفت و گاز-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/OilandGas-pdf.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  ثی ( ٔییبضز ٔتط ٔىؼت 4701 حسٚز 9002شذیطٜ ٌبظ عجیؼی زض ؾبَ ؾیبؾت ٞبی ٔؿبػس زٚت ٔٛخت )MBC( ٚ ؾیبؾت ٌبظ ٔتبٖ حبنٝ اظ لایٝ ٞب ظغبَ ؾًٙ )PLEN(ؾیبؾت ٞبیی ٔب٘ٙس ؾیبؾت...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../vegtable_products-section9_9328.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  ـ ـ ـ هدرخ يارب هدامآ يدنب يشورف 32 9 Kg --- In retail ready packaging 0909 22 10 901 فصل نهم –/ قسمت دوم 4931مقررات صادرات و واردات سال نوع كالا شماره تعرفه...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/chapter15-ghesmat_76.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  (دنـشاب مامت رد تسا نكمم علاضلااريثك اي ثلثم ،ليطتسم ،عبرم يضرع عطقم حطس عـطقم حطـس ياراد تلاوـصحم تماخض .دنشاب هدش درگ ياياوز ياراد لوط يـضرع عـطقم حطـس ياراد...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../chemical-products-section34_9355.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۵ -  Kg --- Other 3402 20 90 44 4448 :رياس ـ 7 - Other 3402 90 14 44 4448 يازيكاـا و وـشتسش يارـب ونارا لاعيام لاردوا ـ ـ ـ هتسب اب ينيشام و يتسد زا يعا ي نب4 مراوليك...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../vegtable_products-section7_9326.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  Mixtures of vegetables 0710 90 00 00 17 ههب ،بلا،هم( تهقوم تروهص هب هدش ظودحم تاجيزبس زاگ ه يسو ديسكا يد به رد اهي و رودلوهس رد ، همن و حم رياس رد اي يدرگوگ به تظفاحم...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/chapter15-ghesmat83_10001.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  و قطعات8038 09 00 درپــوش طشــتك، جملــه )از ســرپوش و درپــوش در،38 90 دار(، درپـوش پـاره پيچي و درهاي ريزنـده وكيـل پيچي بشكه، سـرپوش پوش شونده براي بطري، در از...  
PDF صنعت لجستیک در ترکیه-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/logestics-turkey94_12778.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  The Logistics Industry in Turkey 42-94 A. Road Logistics 43-55 B. Maritime Logistics 56-72 C. Air Logistics 73-80 D. Railway Logistics 81-90 E.  
PDF -سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/325.pdf ۱۳۹۴/۵/۹ -  enforcing contracts. Requirements for starting a business are similar across all Nigerian states. Startup procedures are gov- erned by the 1990 Companies and Allied...  
PDF اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-21-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  separately. داي ليذ تاجردنمصف تشاد ل79 Explanatory remarks to Chapter 97 1 هرامش ينوناق هبوصم بتوم هب ـ0900 خروم07/9/0091 يملاسا بلاقنا ياروش ربتعم و ليصا يرنه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.