نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۲۷۱ نتیجه (۱.۳۵ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت farsi.tpo.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../chemical-products-section34_9355.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۵ -  Kg --- Other 3402 20 90 44 4448 :رياس ـ 7 - Other 3402 90 14 44 4448 يازيكاـا و وـشتسش يارـب ونارا لاعيام لاردوا ـ ـ ـ هتسب اب ينيشام و يتسد زا يعا ي نب4 مراوليك...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../vegtable_products-section7_9326.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  Mixtures of vegetables 0710 90 00 00 17 ههب ،بلا،هم( تهقوم تروهص هب هدش ظودحم تاجيزبس زاگ ه يسو ديسكا يد به رد اهي و رودلوهس رد ، همن و حم رياس رد اي يدرگوگ به تظفاحم...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/chapter15-ghesmat83_10001.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  و قطعات8038 09 00 درپــوش طشــتك، جملــه )از ســرپوش و درپــوش در،38 90 دار(، درپـوش پـاره پيچي و درهاي ريزنـده وكيـل پيچي بشكه، سـرپوش پوش شونده براي بطري، در از...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/live-animals-section2_9319.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۵ -  Other 0201 30 90 لاس تادراو و تارداص تاررقم1394 لوا تمسق /– مود لصف 67 هفرعت هرامش لااك عون عومجمقوقح دوس و يكرمگ يناگرزاب Total customs duty and...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../vegtable-products-section12_9331.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  leaf. 1211 90 91 77 71 0100 رياس ـ ـ ـ 7  Kg --- other 1211 90 99 0101 بونرخ ،ه ع رياس و ب ج و هزخ ، ،يياهيرد ياهه خهي ،هدركدرهس ،هزاهت ،ركهشين و دنقردنغك اهي...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../vegtable-products-section8_9327.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  7 - Other 0811 90 00 01 18 هويم ياهزغم و اه بلا،م( تقوم تروص هب هدش ظودحم هههب ه يههسو به رد اههي و ورودلوههس زاههگ به رد ، ههمن وه حم رياهس رد اي يدرگوگ تهظفاحم...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/foodstuffs-section21_9342.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۵ -  44 14 2643 رياس ـ 40 9 Kg 7 - Other 2103 90 00 40 26 پوس و هدروآرف و تشوگبآ سايهنآ هيب طويبرم ايه هدروآرييف ييكرم ييايييذ اييه(Composite) .هزينژومه Soups and...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../Mineral-products-section26_9347.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۵ -  Other 2620 99 90 02 08 رياس شوج يعوكن رتسكاخ نينچمه اهرتسكاخ و اه ييايرد كبلج(Kelp) لصاح تلاوضف و رتسكاخ ؛ زا هلابز ندنازوس يرادرهش .اه Other slag and ash, including...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/foodstuffs-section20_9341.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۵ -  Agaricus 2003 10 00 44 14 2443 رياس ـ 40 9 Kg - Other 2003 90 00 40 24 رد زيجب هديش ظويفحم ايي هدايمآ تاجيز س رياس زا ريييذ سهدز ييي سهكرييس رهوييج رد اييي هكرييس...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/live-animals-section4_9321.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۵ -  (subheading 0405.90). لصف تشادداي ليذ تاجردنم0 Explanatory remarks to Chapter 4 1 دورو ـ مخت يگسثتسگب ( لصت نيا يگهلاگك ا لك افن غرم هدگـم تـيگعر اـب لهكهم )راد 00...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.