نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱,۲۹۴ نتیجه (۰.۰۹۱ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت farsi.tpo.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF فلزات و معدن هند-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/MiningandMetals.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  ٔییبضز تٗ ٔی ثبقس28ٔیعاٖ شذبیط اؾترطاج ٘کسٜ فعات زض ٞٙس حسٚز 8002- 90ٚظاضت ٔؼسٖ، زٚت ٞٙس، ٌعاض ؾبلا٘ٝ : ٔٙجغ 5 ٘ظط اخٕبی ثٝ ثبظاض 3/538( ٔییبضز...  
PDF گزارش خدمات ارائه شده با استفاده از فناوري اطلاعات-سازمان توسعه و... http://farsi.tpo.ir/uploads/Fanavari Etelaat.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  زرفس ٔی ببؽس5 ؽبٞس رؽس 8002-90 ٔییبرز زلار زر عبَ 96/4رعیس وٝ زر ٔمبیغٝ بب حجٓ بؼلاٜٚ، عبک ٌشارػ برؼ فٙبٚری اعلاػبت ٞٙس، برؼ ارائٝ ذسٔبت بٛعیٝ فٗ آٚری اعلاػبت...  
PDF اطلاعات اساسی کشور بلغارستان 2102 جمعیت میلیون نفر 7/90 کشورهای عمده... http://farsi.tpo.ir/uploads/bulgaria-asasi.pdf ۱۳۹۴/۵/۸ -  سرب، غال سنگذ صادرات غیرنفتی )میلیون دلار( ایران 7017 9017 0017 0017 7017 8017 8/0 97/7 7/5 97/2 77/2 17/7 واردات ایران )میلیون دلار( 97/0 07/1 47/4 8/0...  
PDF 1جولای 2014-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/tender_ghazaghestan_27_5262.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  www قیزیل اوردا lohZotvAzaҚ شرکت ملی روغن موتور 6505 40/60/4102 00:00:90 مدیریتشرکت سهامی خاص قطع کننده مدار 4505 تراموا - پاولودار 80/70/4102...  
PDF گزارش صنعت بیمه در هند-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/report-Insurance-india.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  ؼِؽ ٌؽ هی وٌؽ43 تب 23ثبقا ؼ وفاوف خْبى هی ثبٌؽ ٍ وبلاً ثب ثفاوبن آهب اػلام ٌؽُ تَوظ ٌَای هؿوَ، هدوَع هیکاى ضک ثیو ؼیبفت ٌؽُ تَوظ ٌؼت ثیو ػوف 9002ایی لن ؼ وبل .  
PDF د گمركي اتحاديه گمركي-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/.../Customs_Code_of_the_CU-kazakhestan.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۴ -  eXaCTed iN eXCess 89. Amounts of Customs Duties, Taxes Paid in Excess or Exacted in Excess 87 Article 90. Refund (Offset) of Amounts of Customs Duties, Taxes and...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/Textile-section57.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  40 9 m2 - Of other textile materials 5701 90 00 20 06 فك رياس و شرف شورپ هرتفاب ،يجرسن داورم زا اره اارب هلورنم ،هدش ،هدرشن(Not tufted) زررپ اري يشاپ ،اررصم هدارمخ...  
PDF لیست شرکتهای عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران-سازمان... http://farsi.tpo.ir/uploads/member_list_(farsi)_7775.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  29624888 خ مفتح شمالي خ ملايري پور شماره 7808690388 32 fo 3 egaP مرداد ماه 3931 ليست شركتهاي عضو انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران آدرسفكستلفننوع فعاليتنام...  
سازمان توسعه تجارت ایران - اخبار > تحقق 150 درصدی صادرات غیرنفتی... http://farsi.tpo.ir/.../index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pag... ۱۳۹۴/۵/۴ -  كه باعث گران شدن واردات و تشویق صادركنندگان به صادرات بیشتر شده است. لازم به ذكر است بخش عمده ای از واردات كالا در سال 90 با نرخ ارز 1200 تومانی و كمتر از آن تحقق یافته...  
سازمان توسعه تجارت ایران - اخبار > تحقق 150 درصدی صادرات غیرنفتی... http://farsi.tpo.ir/.../index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pag... ۱۳۹۴/۵/۴ -  كه باعث گران شدن واردات و تشویق صادركنندگان به صادرات بیشتر شده است. لازم به ذكر است بخش عمده ای از واردات كالا در سال 90 با نرخ ارز 1200 تومانی و كمتر از آن تحقق یافته...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.