نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱,۳۱۲ نتیجه (۰.۰۷۹ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت farsi.tpo.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF گزارش فولاد هند-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/SteelReport.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  زض ٛظط ُطکت٠ قسٟ اؾت ) تطیٔیٞٙ ضٝپی٠11 (ٗیٔیاضز زلاض آٗطیٌایی .زض حٞظٟ تٞٓیس کٞلاز قا١س ضقس ٗثثت تٞزٟ اٛس ًْ ظطکیت احساث قسٟ تٞٓیس 8002-90زض ؾا . ٗیٔیٞٙ تٚ...  
PDF طرح توسعه روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با آفریقای جنوبی http://farsi.tpo.ir/uploads/ravabete-tejari_11071.pdf ۱۳۹۴/۵/۵ -  شوند ها انتخاب می نصف دیگر از طریق لیست استان شود و رهبر حزب اکثریت در گزار می سال یک بار بر ۵هر دومجلس هر . شود توجه به جمعیت آن استان انتخاب می .شود می رئیس...  
سازمان توسعه تجارت ایران - صفحه نخست http://farsi.tpo.ir/ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  .. را اولین گام در جهت فعالیت مستمر کارگروه توسعه صادرات دانست و از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت خواست تا نسبت به بررسی و اعلام مشکلات صادرکنندگان در استان‌ها به...  
PDF اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-19-94-ok.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۵ -  Other 9303 90 00 11 3610 لاس رياس گنفت ،ًلاثم( اه ههچناپط و اه ، رهنف اهه لاس انثتساب ،)نوتاب ، زاگ اي داب لومهشم اه هرامش18 36.  Other arms (for example,...  
PDF جارت ت عدن و م ت، ع صن وزارت-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/best_co_11058.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۳ -  جدول 90 تیفعال رشته کیتفک به ها شاخص –11 جدول 55 ها شاخص در) شرکت تعداد نظر از( اول تیفعال رشته 21 سهم –01 جدول 65 شاخص هر اساس بر اول تیفعال رشته 21–31 جدول...  
PDF شانزدهم شهریور-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/b-j-94-6-16_11917.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -  این در حالی است که صادرات غیر نفتی ایران در سال قبل 25 میلیارد دلار بود. کاهش روند صادرات در سال جاری تاییدی بر افت ۰2 درصدی صادرات در سال جاری نسبت به سال قبل...  
PDF جدول تعرفه ای پاکستان 1025-1026-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/tarefe-pakistan_12723.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ -  2200 - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in 20 0203.2900 - - Other 20 0204.1000 - Carcasses and half carcasses of lamb, fresh or...  
PDF اتحادیه – صادرکنندگان – واردکنندگان (آدرس – تلفن)-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/torkiye 02.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  Keleşhoca Sokak No: 1 / 1 27200 Şahinbey GAZIANTEP +90 342 2200010 - 4 LINES +90 342 22000 15 - 16 هیداحتا ناگدننکرداص یایرد مهنارتید...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/foodstuffs-section17_9338.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۵ -  9 Kg --- Other 1702 30 90 04 6742 ياراد كـرخ تلاح هب هك ،زكولگ تبرش و زكولگ ـ 24 زا رتمك ار دصرد04 ،دشاب زوتكورف ينزو دصرد قـيرط زا زكوـلگ هـب هـتفاي رييغر زوراكاس...  
PDF سمت اول-سازمان توسعه و تجارت http://farsi.tpo.ir/uploads/Textile-section60.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۶ -  containing rubber thread 6004 10 00 22 52 7220 رياس ـ 32 9 Kg - Other 6004 90 00 20 72 هچراپ اابشك ياهيياهنخ هلمج زا ( يرات هرب هك قارب اابشك نيشام هليسو يم هيهت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.