نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۷۹,۵۵۱ نتیجه (۰٫۲۲۶ ثانیه)
PDF MOBILE BANKING –APPLICATION FORM ، هسافز ، خَاست ای خَد را رٍی کاغذ ًَضت ٍ ب راًٌذُ دادُ است حاال اٍ پیص ضوا آهذُ تا اٍ را کوک کٌیذ ، ًَضت ای اٍ را بخَاًیذ ٍآًْا را ب صَرت فارسی بزای راًٌذُ بٌَیسیذ...
portal.farsedu.ir/Portal/channels/FcKUploadedFiles/fa/6398/Do... بیشتر
PDF آموزش استفاده از پست الکترونیکی در یاهو برنامه های پست الکترونیک پر طرفدار یعنی Yahoo mail آشنا می کنیم . اجزای آدرس الکترونیکی استفاده از نامه های الکترونیکی...
ce.sharif.edu/courses/84-85/2/ce221/resources/root/User Manua... بیشتر
PDF چگونگی ایجاد صندوق پست الکترونیک در oohaY است و در غیر این صورت می توانید یکی از چند آی دی پیشنهادی یاهو را برگزینید . همچنین با کلیک روی چهارگوش آبی رنگ کنار yahoo.com می توانید یکی از ایمیل های جدید یاهو...
www.umsu.ac.ir/ftpuser/nm-ftpuser/nm-doc/signup in yahoo mail... بیشتر
PDF عضو شدن در اتاقهای گفتگو چگونگی tahC در اتاق گفتگو Voice Chatارتباط تصویری اضافه... نوار دکمه ها کلیک کنید تا بتوانید تصویر شخص مورد نظرتان را مشاهده کنید. قرار می دهد امکان گفتگوی صوتی با دوستان و آشنایان شما در Yahooمی باشد . اگر شخصی را که می...
farhang21.ir/jadid92/yahoo_m.pdf بیشتر
PDF Antioxidant and Antibacterial Activity of Various Extracts of Malcolmia africana... extracts of both samples were determined against seven Gram-positive akbaresmaeili@yahoo.com and Gram-negative bacteria. The bioassay shows that the seeds and aerial...
www.zjrms.ir/files/site1/user_files_10e1c1/akbaresmaeili@yahoo... بیشتر
PDF چگونگی ایجاد صندوق پست الکترونیک در oohaY شوید که آی دی شما پذیرفته شده است و در غیر این صورت می توانید yahoo.comهمچنین با کلیک روی چهارگوش آبی رنگ کنار . پیشنهادی یاهو را برگزینید که امکان rocketmail.com...
nm.umsu.ac.ir/uploads/signup-yahoo-mail.pdf بیشتر
PDF The comparison of the effects of micosin vaginal cream made of garlic and metron... مامایی Email: mhdolatian@yahoo.com 36 مقایسه اثر کرم واژینال میکوسین (ساخته شده از سیر) و ژل ... مژگان حفیظی موری و همکاران مقدمه نشان دهنده اثربخشی کمتر آنها در...
amuj.arakmu.ac.ir/files/site1/user_files_44b4b4/mhdolatian@yahoo... بیشتر
PDF Mitigation of TransientOvervoltages GeneratedDue to Switching Operations and Lig... Mitigation of Transient Overvoltages Generated Due to Switching Operations and Lightning in Gas-Insulated Substation (GIS) Without Extra Limiter A.
ijeee.iust.ac.ir/files/site1/user_files_5e3495/eng/tavakolyah... بیشتر
PDF با سلام؛ احترامًا، پیرو نامه شماره 400/693 مورخ 91/2/2 درخصوص مممنوعیت استفاده ا... ..................................... ؛با سلام درخصوص مممنوعیت 2/2/91مورخ 693/400نامه شماره پیرواحتراماً، جهت Gmailو Yahooخارجی مانند Emailاستفاده از سرویس های مکاتبات...
it.sbmu.ac.ir/uploads/yahoo&gmail.pdf بیشتر
PDF نحوه ی عضویت برای کاربران یاهو : ابتذا بایذ ٍارد سایت یاَ هیل شَیذ moc.oohay.lia... ًحَُ ی عضَیت در یاَ گرٍپ اًجوی سپٌا نحوه ی عضویت برای کاربران یاهو : ابتذا بایذ ٍارد سایت یاَ هیل شَیذ http://mail.yahoo.com شٌاس کاربری ٍ رهس خَد را در سایت...
uploads.sepna.com/files/join_yahoo_group.pdf بیشتر
تبلیغات مرتبط
تبلیغات در پارسی‌جو در صورت مرتبط بودن تبلیغ با پرس و جوی کاربر، تبلیغ شما در اینجا به کاربر پیشنهاد می‌شود.
ثبت تبلیغ در پارسی جو