نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۵۲,۵۴۳ نتیجه (۰٫۵۴۱ ثانیه)
yahoo /ˈyɑhu, ˈyeɪ-, yɑˈhu/
جانورى که درقالب انسانى باشد،ادم حيوان صفت
PDF چگونگی ایجاد صندوق پست الکترونیک در oohaY است و در غیر این صورت می توانید یکی از چند آی دی پیشنهادی یاهو را برگزینید . همچنین با کلیک روی چهارگوش آبی رنگ کنار yahoo.com می توانید یکی از ایمیل های جدید یاهو...
www.umsu.ac.ir/ftpuser/nm-ftpuser/nm-doc/signup in yahoo mail... بیشتر
PDF آموزش استفاده از پست الکترونیکی در یاهو برنامه های پست الکترونیک پر طرفدار یعنی Yahoo mail آشنا می کنیم . اجزای آدرس الکترونیکی استفاده از نامه های الکترونیکی...
ce.sharif.edu/courses/84-85/2/ce221/resources/root/User Manua... بیشتر
PDF Antioxidant and Antibacterial Activity of Various Extracts of Malcolmia africana... extracts of both samples were determined against seven Gram-positive akbaresmaeili@yahoo.com and Gram-negative bacteria. The bioassay shows that the seeds and aerial...
www.zjrms.ir/files/site1/user_files_10e1c1/akbaresmaeili@yahoo... بیشتر
PDF The comparison of the effects of micosin vaginal cream made of garlic and metron... مامایی Email: mhdolatian@yahoo.com 36 مقایسه اثر کرم واژینال میکوسین (ساخته شده از سیر) و ژل ... مژگان حفیظی موری و همکاران مقدمه نشان دهنده اثربخشی کمتر آنها در...
amuj.arakmu.ac.ir/files/site1/user_files_44b4b4/mhdolatian@yahoo... بیشتر
PDF Mitigation of TransientOvervoltages GeneratedDue to Switching Operations and Lig... 101.19 1.1584 1.3731 3.2 Effect of System Configuration 100 1.2841 142.98 1.3208 1.4442 Installing extra surge arresters is necessary for 150 1.3573 208.61 1.3544 1.5685...
ijeee.iust.ac.ir/files/site1/user_files_5e3495/eng/tavakolyah... بیشتر
PDF نحوه ی عضویت برای کاربران یاهو : ابتذا بایذ ٍارد سایت یاَ هیل شَیذ moc.oohay.lia... ًحَُ ی عضَیت در یاَ گرٍپ اًجوی سپٌا نحوه ی عضویت برای کاربران یاهو : ابتذا بایذ ٍارد سایت یاَ هیل شَیذ http://mail.yahoo.com شٌاس کاربری ٍ رهس خَد را در سایت...
uploads.sepna.com/files/join_yahoo_group.pdf بیشتر
PDF دنیای صفر و یک zer01.ir دنیای صفر و یک zer01.ir دنیای صفر و یک zer01.ir پیص ضَارٓ توضیحات تعداد ارقاً ٍوبایو مد مطور اً مطور پرچٌ اً مطور ) x یعْی ٕر عددی بی 0 تا 9 ( )بدوُ احتساب پیص ضَارٓ( ٍوبایو 5xx xxx xxx...
zer01.ir/download/(ZER01.com)-Yahoo-help.pdf بیشتر
PDF بسمٍ تؼالی فؼالیت َای آمًزشی، پژیَشی ی اجرایی بسمٍ تؼالی فؼالیت َای آمًزشی، پژیَشی ی اجرایی تاریخ تجذیذ وظر:مُر 91 مشخصات فردی وام هیترا ًام خاًَادگی خَبی گریٌ آمًزشی داخلی ٍ جراحی پست النتریویل mitra.khoobi@yahoo.com تلفه...
nm.muq.ac.ir/uploads/111_151_21_cv.mitra.khoobi@yahoo.com.pdf... بیشتر
PDF « باکس یاهو » دلم خون شد ز تو ، ای باکس یاهو ! نفس تنگم زتـو ، ای باکس یاهو ! تو... باکس یاهو دلم خون شد ز تو ، ای باکس یاهو ! نفس تنگم زتـو ، ای باکس یاهو ! تو که ظرف ی ت بسیـــــار داری چه خ ست ها کنی؟ ای باکس یاهو ! به هر سختی که کا ن کت...
www.rhaghighi.ir/attachments/article/141/Boxe yahoo.pdf... بیشتر
PDF هوش معنوی و کسب و کار هم معنی است. یعنی با بالا رفتن هوش معنوی در فرد، ارتباط وی با درونش و هر ذره از دنیایی که در آن زندگی می‌کند، عمیق‌تر شده و به سمت رهایی از نفس و منیت F6� می‌رود. در...
imanirad.ca.p2.hostingprod.com/yahoo_site_admin/assets/docs/S... بیشتر
تبلیغات مرتبط
تبلیغات در پارسی‌جو در صورت مرتبط بودن تبلیغ با پرس و جوی کاربر، تبلیغ شما در اینجا به کاربر پیشنهاد می‌شود.
ثبت تبلیغ در پارسی جو