نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۱۶,۷۰۰ نتیجه (۱٫۰۲۷ ثانیه)
PDF محلهمنطقهکد ملینام خانوادگینامردیؾ یوسؾ اباد649075416روشناییرویا1 ایرانشهر651025... مینا قزل میدان ولیعصر 6147895631نیک روش نصران اله ایرانشهر658546217یوسفی اسگوییفرح انقلاب_ میدان ولیعصر 60079856312امیریمنا امیر سادات انقلاب_ میدان ولیعصر...
qolhak.mytehran.ir/portals/0617/valiasr/shokofa.sabte nam.pdf بیشتر
PDF ����� �� �� ��� � ����� ����� �� �� ��� � �������� � �.���� �. �!��"��# ���... ���� �. �!��"��# ��� � ��� $�� 13/12/1396 � � �� ��� ASSIPARVIZ@YAHOO.COM 09121388517 772 ���� ��� � 1. 01/11/1396 � �� � ��� � � ��� �...
www.isiri.org/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=fe8f39f5-e65c-4306... بیشتر
PDF A new approach of chorioallantoic membrane of embryonated chicken eggs for isola... hr_sodagari@yahoo.com Objectives: fresh raw and frozen chicken meat is one of the most products that consume due low cost, content of fat and short time needed for...
jahanian.iut.ac.ir/sites/jahanian.iut.ac.ir/files/file_pubwde... بیشتر
yahoo - نتایج آوا
عنوان فایل هنرمند حجم دریافت
گل هیاهو فریدون اسرایی فریدون اسرایی 1.3MB
٠٧ گل هیاهو ٢ فریدون اسرایی 4.5MB
ای ٢٠٠٦ ٠٣ ٢٨ 1.2MB
فریدون ١٠ بی کلام (گل ا هیاهو ) فریدون اسرایی 6.4MB
یه روز خوب پیام صالحی 6.3MB
PDF ������ � ��� ��� ��� � ����� ���� ���������� ��� ���� �.� �� �. . � � � �!��&quo... �9H . �%�%� �����* " �9�� "'��+� � " '��-��� " +�*%@ �%. ��& '�� P5%,`� +2- �%�%� " +�*%@ �\ � Q�D/\ I�%?� �" �9H ." '��-��� Q=! A )� �����* + �9�� " '��+� �( COM.YAHOO@ZIAEE_R...
www.isiri.org/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=189115f4-594c-49c1... بیشتر
PDF I In the name of God Organizing Committee Chair: Maghari Ali Director: Seyedjafa... سلول های بنیادی هما تو پوییتیک وانواع دیگری از سلول های تک هسته ای است. در تحقیق حاضر بر آن شدیم تا امکان لانه گزینی سلولهای تک هسته ای خون بند ناف انسان را در بافت مغز ...Author: Iman sourinejad - Email: i_sourinezhad@yahoo.com 354 Detection Of 5 Novel Mutations In Iranian Hemophilia B Patients
utcan.ut.ac.ir/member/conference/pakdel/biotechnolgy.pdf بیشتر
PDF مجموعه چکیده مقاﻻت - انجمن جامعه شناسی ایران كارهاي انجام شده است. در دوره جديد يك غفلت عمده اي نيز در قالـب مفـاهيم و داعيـه نـه اي هاي علمي تحت عنوان اهميت و محوريت روش كيفي و مطالعات كيفي و شيوه و برداشـت زمي ....½Y|¿Z» ÃZ´Œ¿Y{ …|» Á ʇZÀ‹ Ä »Zm |‹Y …ZÀ‹Z¯ alibabazadeh86@yahoo.com ŠËZ¼Å ¾Ì»Á{\̇M ʸ»ÊŸZ¼fmY ÉZÅ ½Y€ËY ‰ 56
www.isa.org.ir/sites/default/files/asibhai-egtemaie.pdf بیشتر
PDF ASP.NET لماک عجرم: ناسیون همانرب یمامت يارب لماک یعجرمASP.NET com.gmail bashiry.... samad@yahoo.com m.yrihsab@liamg.moc محمد بشیري: گردآورنده PSA.TENمرجع کامل 2 : تقدیم به تمام ایرانی ها برنامه نویسان اساتید و دانشجویان...
www.developercenter.ir/upload/uploads/ASPdotNET-Bashiry.pdf بیشتر
PDF Full text - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی Nutrition mitra_abtahi@yahoo.com Background: Bread is the oldest processed food in the hu- man history which has been considered as the staff of life and a scared...
nfsr.sbmu.ac.ir/browse.php?a_id=95&slc_lang=en&ftxt=1 بیشتر
PDF رنگ و سرزمين هاي مسي - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ي٘بو ٚ يظبٙؼ ي٘بو رد يظبٙؼ طٔ يزبظ ٖبج٘ز ،ْربع ، يبچردٛچ ◊◊◊◊◊◊◊ يٍبجػ بضٍ1يشٞكٍ يي٧ب١ ،2*يٖيي١ ٦ٞيكٍ ،3ييٞلٝ ٦يٕٞ ،4 1- ؛ٟبؼ١ُ ٘ي٤د ٠يُٝ زَّٙ ،يٍٙا يٕب٢ٍٙبّrezajabbari61@yahoo.com...
gsi.ir/Images/13-economic-geology1.pdf بیشتر
PDF 1 In the Name of God the Compassion, the Merciful Proceedings Book Organizer Co-... author's email: hashemi711@yahoo.co.uk Objectives: the objective of the present study was to determine the effect of E. hirta, an herbal plant which is rich in natural...
jahanian.iut.ac.ir/sites/jahanian.iut.ac.ir/files/u32/3rd_int... بیشتر