استقلال - فرهاد مجیدی - سیدمهدی رحمتی
۳۷۴ × ۲۴۷ پیکسل