خروج سامانه بارشی از آسمان مازندران - افزایش تدریجی دما از روز سه‌شنبه
۲۵۰ × ۱۵۰ پیکسل