وزیر ثروتمند کابینه عضو هیأت مدیره ده‌ها شرکت است
۲۵۰ × ۱۵۰ پیکسل