سرپرست اسکی اجازه حضور در انتخابات این فدراسیون را ندارد
۲۶۰ × ۱۹۰ پیکسل