ایبار از اتلتیکومادرید سبقت گرفت و به بارسا رسید
۳۰۰ × ۲۰۹ پیکسل