حمله به یک روحانی با قمه در تهران +فیلم - مجله مراحم
۰۰:۱۹ : زمان