روحانی: ثبات قیمت ارز به خاطر اعتماد مردم به دولت بود
۰۰:۵۷ : زمان