کارشناسی داوری استقلال خوزستان - پرسپولیس
۰۵:۴۳ : زمان