روح الله جایش در دل مستضعفین جهان بود
۰۳:۴۷ : زمان