کلاکت | افزایش نسبی قیمت ارز در بازار
۰۱:۳۵ : زمان