باشگاه رفاهی خدماتی کشورنسبت به تمدید قراردادخدمات بیمه تکمیلی ایران اقدام نمود.
۱۳۸ × ۱۲۷ پیکسل