فعالیت گمرک ترکمنستان براساس تغییر ساعت رسمی ایران انجام می شود
۲۵۰ × ۱۷۲ پیکسل