رتبه برتر وزارت ورزش و جوانان در بخش «کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی»
۶۰۰ × ۴۰۰ پیکسل